ดึงรายได้สัมปทานเข้ารัฐชุลมุนคลัง-กสทช.-ไอซีทีโยนกลองกันวุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เตรียมหารือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายละเอียดของการนำเงินจากรายได้ สัญญาสัมปทานนำส่งเป็นรายได้ ของแผ่นดินทั้งหมด ตามมาตรา 84 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ซึ่งครบ กำหนด  3ปี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ทั้งทีโอทีและ กสท ยังไม่ได้นำเงินรายได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เพื่อนำส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดินแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดของค่าใช้จ่ายการดำเนิน การตามสัญญาสัมปทานแต่อย่างใด ดังนั้นเงินจากสัมปทานกว่า 3,000 ล้านบาท ยังคงอยู่ทีโอที และ กสท เช่นเดิม

          อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ทำหนังสือถึงสำนักงาน กสทช.เพื่อขอให้ กสทช.กำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากสัญญาสัมปทาน ก่อนนำเงินรายได้ส่งให้กระทรวงการคลัง ขณะที่ กสทช. ก็เตรียมหนังสือแจ้งกลับไปยังกระทรวงการคลังว่าเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ ส่วนทีโอทีและ กสท.อยู่ระหว่างรอคำตอบจากกระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง และ กสท.อยู่ระหว่างรอคำตอบจากกระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง และ กสทช.ด้วย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีคำสั่งจากหน่วยงานดังกล่าว

          สำหรับรายละเอียดของกฎหมายมาตรา 84 พ.ร.บ.กสทช.วรรค 3 ได้กำหนดไว้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.กสทช.มีผลบังคับใช้ ให้รัฐวิสาหกิจนำรายได้ จากผลประกอบการที่ได้รับจากสัญญาสัมปทาน โดยให้หักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้วเหลือเท่าใดให้ส่งกสทช.และให้ กสทช.นำส่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป