"ดีป้า" ดันคูปองดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ภารกิจที่ดีป้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความ เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
          "โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน คือ มาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมดำเนินงาน เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์) ในโครงการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ โดยมาตรการ ดังกล่าวได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแล้วกว่า 3,000 ราย"
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่ม 2 โครงการจาก 2 หน่วยงาน ร่วมดำเนินงาน คือ 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก 240 คูปอง โดยหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ที่ดำเนินการต่อเนื่องในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลฯ จำนวน 400 ราย โดยสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรทั่วประเทศเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ และ รับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล.