"ดีป้า"หนุน10สตาร์ทอัพกระตุ้นเศรษฐกิจ

 ไทยโพสต์ * ดีป้าเร่งแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ คาดเกิดเม็ดเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
          นายณัฐพล นิมมานพัช รินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนัก งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้าได้เร่งสนับ สนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ตามเทคโนโลยีเป้าหมายทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (AgTech) เทคโนโลยีเพื่อการเงิน (FinTech) เทคโนโลยีเพื่อการบริการ ภาครัฐ (GovTech) เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (TravelTech) และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Ed Tech) ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคม และเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรม การมีมติเห็นชอบโครงการที่ขอ รับการส่งเสริมและสนับสนุนมาตร การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนมาตรการเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล  จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครง การออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนาตนเองสู่อาชีพที่ใช่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยระบบ WE Space โดยบริษัท เอ็ดไว ซอรี่ จำกัด 2.โครงการ AUTOPAIR Sales Management Platform โดยบริษัท ออโต้แพร์ จำกัด 3.โครงการ FOXFOX โดยบริษัท ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ จำกัด 4.โครงการ Abi: แพลตฟอร์มวัดทักษะสำหรับสถานศึกษาและจัดหาบุคลากร โดยนายภีศเดช เพชรน้อย 5.โครง การ Quizmo (ควิซโม่) โดยนายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 6. โครงการเกมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านโค้ดดิ้ง และวิทยาศาสตร์คอม พิวเตอร์ โดยนายรักษิต ชุติภักดีวงศ์ 7.โครงการ MANA (มานะ) ระบบบริหารทีมงานออนไลน์ โดยบริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด 8.โครงการ Container Truck Gate Automation โดยบริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด 9.โครงการตลาด รวมสินค้าการเกษตรและอาหารแช่แข็งออนไลน์ โดยนายชารีฟ เด่นสุมิตร 10.โครงการพัฒนาและ ต่อยอดแพลตฟอร์มเช่ารถ Rent Connected โดยใช้ Artificial Intel ligence และ Machine Learning เข้ามาช่วย โดยบริษัท เร้นท์ คอนเนคเต็ด จำกัด
          "ดีป้าประเมินว่า โครงการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมฯ จะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 20 ล้านบาท" ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว.