ดีอีเอสดันคลาวด์ภาครัฐ ตั้งรับนิวนอร์มัล

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี อี เอส) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากโดยเฉพาะจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เตรียมพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัล ทำให้มีความพร้อมโดยเฉพาะด้านคลาวด์ ที่กระทรวงฯ ได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีและบริการคลาวด์เป็นอันดับแรก โดยเตรียมพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน คลาวด์กลางภาครัฐ (จีดีซีซี) รองรับการจัด เก็บข้อมูลภาครัฐอยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด สอดคล้องกระแสโลกที่กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่การประมวลผลแบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่ได้มีการกำหนดนโยบายคลาวด์ดังกล่าว
          ด้านนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า โครงการจีดีซีซี ได้เปิดให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยมาตรฐานการคัดแยกข้อมูล ที่ออกแบบรองรับการนำข้อมูลมาบูรณาการในอนาคต ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมถึงระยะยาวที่จะสามารถต่อยอดการจัดการกับบิ๊กดาต้า พร้อมทั้งเปิดข้อมูลสำหรับข้อมูลบางส่วน เพื่อให้ภาคเอกชน ประชาชน หรือสตาร์ทอัพ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของรูปแบบคลาวด์ ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตของบริการคลาวด์ภาครัฐเฉลี่ยที่ 13.4% ต่อปี
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า จีดีซีซีออกแบบสอดคล้องกับโครงสร้างภาครัฐ โดยจัดทำเป็นคลาวด์ 3 ระดับ ได้แก่ คลาวด์ระดับกระทรวง, คลาวด์ระดับกรม และคลาวด์กลางภาครัฐ โดยหน่วยงานที่มีระบบคลาวด์มาตรฐานใช้งานอยู่แล้ว สามารถใช้ระบบคลาวด์ปัจจุบันของหน่วยงานเองต่อไปได้ แต่หากหน่วยงานใดไม่ต้องการลงทุนระบบ ก็มาใช้งานจีดีซีซี อีกทั้งหน่วยงานใดจำเป็นต้องใช้คลาวด์แบบเร่งด่วน หรือเป็นระบบสำรองก็สามารถมาใช้งานจีดีซีซีได้เช่นกัน .

          บรรยายใต้ภาพ 
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
--จบ--