"แคท" หนุนอู่ตะเภาสู่สนามบินอัจฉริยะ

 พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ได้ร่วมกับ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามความร่วมมือในการศึกษา และออกแบบทิศทาง ภารกิจ และโครงการ ในนวัตกรรมการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
          สำหรับโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภานี้  เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ 2 หน่วยงานที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใน 3 ภารกิจหลักของสนามบินอู่ตะเภา เพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) ในอนาคต ประกอบด้วย ด้านการตลาด ได้แก่ การเพิ่มปริมาณสายการบิน การเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร ด้านมาตรฐานสากล ได้แก่ การบริหารจัดการ ความปลอดภัยและการบริการ
          และด้านการพัฒนา ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transfor mation) ได้แก่ ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ นับตั้งแต่ปี 2563-2566 โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการระบบ RFID เพื่อการจัดการสัมภาระ (RFID for Baggage Tracking) โครงการระบบบริหารจัดการที่จอดรถสนามบิน (Airport Cloud Parking System) โครงการตู้ฝากของอัตโนมัติ (Automatic Locker System) เป็นต้น.