รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังตั้ง "ศูนย์เทคโนฯ-นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ผนึกกำลังจัดตั้ง "Digital Govermment Technology & Innovation Center" หรือ "ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ" เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย
          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย และสำนักงานพีฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ "Digital Govermment Technology & Innovation Center" หรือ "ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ" เพื่อกระตุ้น และ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือรัฐวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ
          "GovTech หรือ  Government Technology คือการให้บริการจากภาครัฐโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการบริการประชาชนแทนการติดต่อและเข้าถึงภาครัฐแบบเดิม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านบริการสาธารณะที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชนดังนั้น  GovTech ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลขั้นสูงในบริการสาธารณะของภาครัฐผ่านออนไลน์ บริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง บริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือการทำให้ลดขั้นตอนการบริหารราชการภาครัฐ ผลคือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน สะดวกความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนได้ดีทำให้รัฐบาลก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
          ดร.จงรัก กล่าวต่อไปอีกว่าการขับเคลื่อน  GovTech ต้องอาศัยพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจึงมีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน  GovTech ในครั้งนี้ โดยเป็นสถานที่ตั้งของ  GovTech Center ในใจกลาง  EEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมร่วมขับเคลื่อน  Govtech Thai โดยสามารถร่วมคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านระบบบริหารจัดการและการออกแบบบริการดิจิทัล เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และร่วมจัดการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ ประชาชนที่ภ่ครัฐสามารถให้บริการได้ ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น คอร์สเรียนออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ เกมส์หรือ แอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังร่วมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ การฝึกอบรม และ สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และร่วมสร้างมาตรฐานเพื่อการพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเครื่องมือในการพัฒนาต่างๆ แบบ  Open Source จนไปถึงพัฒนาระดับย่อยของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคประชาชน และเอกชน
          ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวเสริมว่า "เป็นโอกาสสำคัญที่  DGA ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย โดย  DGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชัน พื้นฐานแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
          DGA ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ของ  EEC ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จึงได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ  "Digital Government Technology & Innovation Center" หรือ "ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ"
          โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ ค้นหาแนวทางปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การบริการภาครัฐแบบใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ภาคส่วนต่างๆรวมถึงประเมินผลโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยโดยเร้นการหารือกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล
          ทั้งนี้ข้อมูลการให้บริการจะถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ (Open Data) ให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น (Starup) เพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรมในการพัฒนาบริการภาครัฐต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเห็นผลดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 นี้ ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐในเขตพัฒนาโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่อื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปี 2564 - 2565 เป็นต้นไป"
          ดร.สุพจน์ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายในระยะแรกคือการสร้างศูนย์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และต้นแบบการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนและนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC เพื่อพัฒนาตามกรอบการทำงานรัฐบาลดิจิทัล
          ตลอดจนการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐใน  EEC และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถนำนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว พร้อมให้บริการ เพื่อส่งเสริมและผลักดันโครงการพัฒนาด้านดิจิทัลภายในภาครัฐสามารถเกิดขึ้นได้จริง
          ปัจจุบัน  DGA ได้มีความร่วมมือกับ  EEC เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่องโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่นี้ซึ่งดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและเอกชน พร้อมมุ่งตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพในการผลักดันหน่วยงานภาครัฐก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
          เป้าหมายในระยะแรกคือการสร้างศูนย์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และต้นแบบการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้เกิดในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนและนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC เพื่อพัฒนาตามกรอบการทำงานรัฐบาลดิจิทัล
          
          บรรยายใต้ภาพ
          ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
          รัฐบาลดิจิทัล