ดีป้า-สรรพากร ร่วมทำบิ๊กดาต้าด้านภาษี

ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือข้อมูล ดีป้าโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GDBi) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ดูแลด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ร่วมกับกรมสรรพากร พัฒนาบุคลากรด้าน Data Science และ Business Intelligence ตลอดจนร่วมกันจัดทำโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์สำหรับใช้ในการยกระดับบริการภาครัฐเพื่อประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
          สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ของกรมสรรพากร ที่มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษี เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล โดยจะมีการนำข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เสียภาษีและประชาชน จากที่รวบรวมได้หลากหลายช่องทางมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสียภาษี  และนำผลที่ได้มาออกแบบนโยบายภาษีให้ตรงกลุ่ม และบริการภาษีให้ตรงใจผู้เสียภาษี นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางภาษีต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิชาการ เช่น การคำนวณแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี หรือแบบจำลองการประมาณการเก็บภาษีต่างๆ เป็นต้น
          อย่างไรก็ดี ดีป้าและกรมสรรพากรเคยได้มีความร่วมมือในการพัฒนาบริการภาครัฐด้วยการระดมพลกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย คิดหาโซลูชั่นตอบโจทย์ด้านภาษีในโครงการ Hackatax ซึ่งต่อยอดมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้  ซึ่งจะก่อให้เกิดบุคลากรภาครัฐด้าน Data Science และ Business intelligence พร้อมทั้งต่อยอดความร่วมมือในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านดิจิทัล และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้สนองนโยบายของรัฐ ในการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ.