เตือนเอไอเอสดูแลข้อมูลลูกค้าให้ดี

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้เรียกบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส มาชี้แจงกรณีข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตบนเครือข่ายเอไอเอสกว่า 8,000 ล้านรายการ รั่วไหลโดยเอไอเอสชี้แจงว่า กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการ โดยบางช่วงได้สุ่มตัวอย่างข้อมูลเพื่อนำมาทดลอง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีผู้ใช้บริการข้อมูลเพิ่มขึ้นสูงมาก
          โดยข้อมูลที่นำมานั้น ไม่มีข้อมูลของเลขหมายหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใด และบริษัทยืนยันว่า มีขั้นตอนมาตรการที่รัดกุม แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้เกิดกรณีนี้ขึ้นมา สำหรับพนักงานที่ประมาทเลินเล่อ บริษัทจะดำเนินการลงโทษพนักงานเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นส่วนการบริหารข้อมูลนั้น ยืนยันว่าบริษัทยังล็อกไว้อีกชั้นหนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้
          ทั้งนี้ กสทช.เห็นว่า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ออกหนังสือเตือนเอไอเอสให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ยิ่งขึ้นและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการมากขึ้น พร้อมย้ำกับเอไอเอสว่า ไม่ควรทดสอบและละเลยการดูแลความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้า ขณะเดียวกันควรเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) และศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อจะได้ประสานงานกันเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น.