"ดีอีเอส"เร่งคลาวด์กลางภาครัฐ

กสทฯเล็งดำเนินการจัดซื้อ ตามทีโออาร์สัปดาห์หน้า
          กรุงเทพธุรกิจ"ดีอีเอส"ร่ายแผน "จีดีซีซี" คลาวด์กลางภาครัฐ หลังครม.ใจดีไฟเขียมอนุมัติงบดำเนินการ 3 ปีร่วม 4,700 ล้านบาท ชี้ภายในสัปดาห์หน้ากสทฯเจ้าภาพโดยตรงเตรียมกระบวนการจัดซื้อตามทีโออาร์ แล้ว ระบุต้องออกแบบให้สอดคล้องกับแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานต่างระดับตามคอนเซปต์เฮ้าส์ โมเดล พร้อมเป็นโอเพ่น ดาต้าด้วย รายงานข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบให้กระทรวง ดำเนินการ คลาวด์ภาครัฐในงบประมาณปี 2563-2565 จำนวน 4,700 ล้านบาท โดยขณะนี้ ได้รับรายงานจากบมจ.กสท โทรคมนาคมในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการระบุว่า ในสัปดาห์หน้าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการคัดเลือกเอกชนโดยจะเปิดให้มีการเสนอราคาเพื่อให้เป็นตามทีโออาร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่คือ การจัดซื้ออุปกรณ์ และการโอนย้ายข้อมูล
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้ขออนุมัติงบไปตั้งแต่ปี 2562 เพื่อพัฒนาระบบ คลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud service หรือ GDCC โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์ การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและขาดบุคลากร  ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ (สดช.) และกสทฯ ดำเนินงานภายใต้ 3 บริการประกอบด้วย 1. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 2. บริการย้ายโอนระบบงานขึ้นมาอยู่บน GDCC และ3. บริการฝึกอบรมบุคลากรที่ต้องดำเนินงานทั้งหมด
          "ในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐต้อง ส่งเรื่องไปยังสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอมาให้ด้านคลาวด์ ดังนั้น หน้าที่ของกระทรวงคือเป็นโบรกเกอร์จัดหาคลาวด์ ที่เหมาะต่อการใช้งานของแต่ละองค์กร ซึ่งขั้นตอนต่อจากนั้นคือให้กสทฯเป็น ผู้ดำเนินการต่อ โดยเป้าหมายของการ รายได้คืออยู่ที่จำนวนหน่วยงานที่มาใช้ และปริมาณความต้องการ"
          เขา เสริมว่า นอกจากนี้ GDCC ยังออกแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาครัฐ เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานต่างระดับ ด้วยแนวคิดเฮ้าส์ โมเดลซึ่งให้ความสำคัญกับการบูรณาการตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำเป็นคลาวด์ 3 ระดับ ได้แก่ คลาวด์ระดับกระทรวง คลาวด์ระดับกรม และ คลาวด์กลาง ภาครัฐ รวมถึงการจัดทำบริการนำร่องเพื่อสนับสนุนการเชื่อมข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และบริการข้อมูลเปิด หรือ โอเพ่น ดาต้า
          อีกทั้ง โครงการดังกล่าวจะมีการฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานของระบบคลาวด์ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเอง ทั้งการฝึกอบรมทักษะความสามารถด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนกว่า 2,500 คน