ดึง Big Data สร้างความเชื่อมั่นแหล่งอาหาร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารของแต่ละจังหวัด เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมปกติที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร (New Normal) ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอาหารของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งอาหาร ทั้งจากสถานการณ์ปิดเมืองและรายได้ที่ลดลงของประชาชน และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น
          สศก. จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงด้านอาหาร นำเทคโนโลยีดิจิทัล ของ Big Data มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่วิกฤติ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ข้อมูลการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ และ Zoning by Agri-Map เพื่อสร้างความยั่งยืน ในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Information Center:AIC) ของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการตลาดร่วมกัน
          ทั้งนี้ เมื่อ สศก. พัฒนาระบบสมบูรณ์ ทางศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center : (NABC) จะเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมถึงระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าจะสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา.