สภาดิจิทัลฯชู 5 เป้าหมายสู่ ศก.4.0 รับNew Normal

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า วิกฤตโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก แต่เชื่อว่าโลกจะ Rebound กลับมาสู่ภาวะปกติได้ในที่สุด และมั่นใจว่าโลกของเราจะสามารถฟื้นตัวได้เร็ว เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียว และจากแรงเสริมของวิกฤติโควิด-19 ที่ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้โลกหลังวิกฤติเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิด New Normal จากพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือ New Economy ที่เป็นเศรษฐกิจ 4.0 ทั้งนี้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่าน หรือ Transform สู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ต้องกล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าหมายในการนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก
          โดยในการนี้ สภาดิจิทัลฯได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ New Economy ที่กำลังจะมาถึงหลังวิกฤติโควิด-19 ประกอบด้วย 5 เป้าหมายที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย 1.ต้องสร้างตัวชี้วัดใหม่ให้ประเทศไทย ต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม มาสู่ตัวชี้วัดใหม่ คือการสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้ หรือ Awareness แก่สังคมไทย ถือเป็นเรื่องดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้พร้อมรองรับอนาคต 4.0 ที่กำลังก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว
          2.ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการเพราะทุกภาคส่วนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง แต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างทำทั้งนี้เห็นว่าทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้แม้ในบางมิติอาจจะต้องแข่งขันกันบ้างก็ตาม
          3.Digital Manpower ต้องเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลโดยสร้างคนจากภายในประเทศ ด้วยการสร้างทักษะ upskill และ/หรือ reskill ด้านดิจิทัลแก่บัณฑิตจบใหม่ของไทย4.Digitalization เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ
          ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้เต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงสตาร์ตอัพ ต้องตื่นตัว และสำรวจตัวเอง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร 5.ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็นHub ด้านการค้าการลงทุน ดึงคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาประเทศไทย ต้องวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็น Hub ในระดับภูมิภาคเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก