ครม.เห็นชอบเก็บข้อมูลภาครัฐ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services: GDCC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ.2563-2565 เป็นวงเงิน 3,954 ล้านบาท และจากงบประมาณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563 วงเงิน 798 ล้านบาท รวม 4,752 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้มีระบบกลางในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Service) สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นระบบสำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ และหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
          2.รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDI) และ 3.พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล เพื่อเป็นกำลังในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป้าหมายเบื้องต้น 2,500 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระดับสูงขึ้นจนมีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud computing
          น.ส.รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนี้ จะทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าเช่า Cloud ของหน่วยงานต่างๆ ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59% (คิดจากราคากลางของค่าเช่า Cloud ในระยะเวลา 3 ปี) นอกจากนี้ โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ ยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของทุกหน่วยงานรัฐจะถูกจัดเก็บในระบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและตั้งอยู่ในประเทศ และจะมีการออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูลตามชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภท มากไปกว่านั้น ยังทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลจาก Big Data เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ