"ดีป้า"รวมพลคนดิจิทัล ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังพ้นวิกฤติ COVID-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยแนวทางการรับมือ COVID-19 เริ่มแรกเน้นสื่อสารสร้างการรับรู้ กลุ่มคนดิจิทัลรวมตัวร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องเชื่อถือได้ กระจายคอนเทนต์เชิงบวกแก่ประชาชน พร้อมปรับแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563 เร่งช่วยเหลือให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ผ่านมาตรการของดีป้า มุ่งส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพพัฒนาบริการดิจิทัล ช่วย SMEs ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ชุมชน เกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ประคับประคองธุรกิจ พร้อม เสริมทักษะบุคลากรดิจิทัล รวมถึงการเตรียม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน หลังไทยพ้นวิกฤติ COVID-19
          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาดนั้น ส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในหลายกิจกรรม และได้มีการเตรียมแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ThaiFightCOVID ตั้งแต่ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงการแพร่ระบาด การใช้ชีวิต การป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เริ่มต้นจากการพัฒนา website ThaiFightCOVID.depa.or.th ที่ได้กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพมาช่วยในการปรับดีไซน์ ส่วนในบางรายก็ร่วมนำเทคโนโลยี ของตนเองมาปรับใช้เพื่อเป็นเครื่องมือแก่ เจ้าหน้าที่ ได้แก่ SydeKick แอพฯติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่พัฒนาจากแอพฯ ติดตามบุคคลในครอบครัว และแอพฯ Card2U ที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่ประกาศจากรัฐบาล การบันทึกการเดินทาง ไฮไลท์ข่าวเด่น โปรสู้โควิด ไว้ครบในแอพฯเดียว รวมถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และคนใน Social Media ยื่นมือเข้าพร้อมช่วยกระจายข้อมูลและนำเสนอคอนเทนต์เชิงบวก แก่ประชาชน
          สำหรับแผนหลัก ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนของดีป้า ก็คือการที่ดีป้าได้รื้องบประมาณประจำปี 2563 มุ่งช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้แก่ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยได้ปล่อยมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล depa Digital Startup Fund ตั้งเป้าส่งเสริมทั้งสิ้น 47 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศ ชู 6 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร การศึกษา การเงิน บริการภาครัฐ ท่องเที่ยว และสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ พร้อมเร่งเครื่องพัฒนาบริการดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย
          อีกทั้ง ยังรวมถึง SMEs ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ชุมชน เกษตรกร โรงพยาบาลขนาดเล็ก บรรดาผู้ประกอบการน้อยใหญ่ เกษตรกร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนที่กระจายตัวอยู่ในชนบทที่ กำลังเผชิญกับปัญหา รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการ โรงงาน ธุรกิจท่องเที่ยว สถานพยาบาล และ บริการในการนำเทคโนโลยีไปใช้จัดการระบบ โลจิสติกส์ การลดต้นทุน และการจัดการ ERP เพื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต
          เหตุการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น จะมีความสามารถปรับตัวได้ยืดหยุ่นกว่า ดีป้าจึงได้เร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) มุ่งพัฒนาคน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ New Skill Upskill และ Reskill ทักษะด้านดิจิทัล ในหลายด้าน เช่น Data Analytic Cyber Security Coding Programming และ Big Data เป็นต้น เป็นส่วนช่วยในการเปลี่ยนงาน หรือ หางานใหม่ อีกทั้ง สร้างงานและเยียวยาเศรษฐกิจไทย หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผ่านการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นทักษะติดตัวแก่ประชาชนเพื่อประยุกต์ใช้ในภาวะวิกฤติ
          นอกจากนี้ ดีป้าเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย จึงเร่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่การหาผู้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพใหม่ และรูปแบบการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้ในห้องเรียนลดลง เรียนผ่านออนไลน์ และการประยุกต์ใช้จริงเพื่อ จุดประสงค์เฉพาะทางมากขึ้น เช่น AI University และ Drone University พร้อมเตรียมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลด้วยทักษะ Coding Robotic และ Machine Learning เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อพฤติกรรมของคน สังคม ชุมชน เปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ เช่น พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรด้วยดิจิทัล
          ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ เริ่มประกาศ รับข้อเสนอโครงการออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/thaifightcovid หรือ โทร.02-0262333

          บรรยายใต้ภาพ 
          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์