ค่ายแกนนำเยาวชนอินเทอร์เน็ต "ค่ายออนไลน์"ครั้งแรกในไทย

 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และเป็นไปตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ "ค่ายแกนนำเยาวชนอินเทอร์เน็ต  dtac Young Safe Internet Leader Camp Version 2.0 (YSLC)" ได้เปลี่ยนรูปแบบสู่ "ค่ายออนไลน์" เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของไทยที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดค่ายบ่มเพาะผู้นำเยาวชนทางออนไลน์ และใช้ระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้นักเรียนค่ายสามารถทำโครงการต้านภัยออนไลน์ได้จนสำเร็จผ่านออนไลน์ซึ่งจะใช้เวลานานตลอด 3-6 เดือน
          "นางอรอุมา  ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์"  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นช่วงเวลาปิดเทอม เด็กมัธยมหลายล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เยาวชนเผชิญกับภัยออนไลน์สูงขึ้น ดีแทคเชื่อว่าเยาวชนสามารถเปลี่ยนจากบทบาทของเหยื่อภัยออนไลน์ให้กลายมาเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าย "dtac Young Safe Internet Leader Camp Version  2.0 (YSLC)" จึงเกิดขึ้น  เพื่อเป็นโอกาสให้แก่เยาวชนทั่วประเทศไทย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ผ่านบทเรียนและกระบวนการบ่มเพาะออนไลน์
          "จากความสำเร็จของค่าย YSLC ครั้งที่ 1 ในปีที่แล้ว ทำให้ดีแทค มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและภาคีพันธมิตร ร่วมกันสานต่อและเดินหน้าโครงการเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้จะมีความเข้มข้น มากขึ้นและสอดคล้องกับความถนัดและ ความสนใจของเด็กแต่ละคน จึงได้ออกแบบหลักสูตรค่ายแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ เสริมภูมิคุ้มกัน เพิ่มเติมเทคนิคเฉพาะด้าน และต่อ ยอดโครงการด้วยความสำเร็จ ซึ่งหลักสูตรนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กอย่างหมอมิน เบญจพร ตันตสูติ  เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาร่วมออกแบบด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กที่ เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) แล้ว ยังจะทำให้เด็ก ๆ มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) มากขึ้น"
          สำหรับเนื้อหาในค่าย YSLC ครั้ง ที่ 2 นี้  แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นที่ควรรู้บนโลกไซเบอร์ คือ  1. Anato my of  Fake News น้อง ๆ จะมีโอกาสร่วมกันค้นหาส่วนประกอบของข่าวปลอม เรียนรู้วิธีการแยกแยะข่าวสารที่ได้รับบนโลกออนไลน์ พร้อมสนุกไปกับ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเนื้อหาบนโลกออนไลน์เบื้องต้น 2.Diversity and Cyberbullying น้อง ๆ จะได้ร่วมทำบททดสอบเฉพาะบุคคล เรียนรู้คุณค่าของตนเองและความแตกต่างของบุคคลรอบตัว พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ 3. Online Privacy and Sexual Abuse น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ภัยร้ายและความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ การปลอมแปลงบัญชี การหลอกลวง และการละเมิดทางเพศ
          ค่าย YSLC ครั้งที่ 2 จะเปิดรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า  ให้สมัครอบรมเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน และนำเสนอไอเดียใน "การแก้ปัญหาภัยร้ายบนโลกออนไลน์" โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากไอเดียที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และรับทุนเพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการจริง พร้อมรับโอกาสในการเรียนรู้และรับคำปรึกษาแบบออนไลน์  เติมความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลรายบุคคลและรายกลุ่มจากทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียง รวมถึงมีโอกาสในการแสดงผลงานในงานมหกรรมระดับชาติ
          ค่าย YSLC Version 2.0 นี้ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10  เม.ย. 2563 ที่ https://www.safeinternet.camp และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 เม.ย. พร้อมร่วมเข้าค่ายออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป.