ต้นแบบ"สมาร์ทฟาร์ม" "ดิจิทัล"พัฒนาเกษตรวิถีใหม่

กรุงเทพธุรกิจ   การผลักดันด้าน "สมาร์ทฟาร์ม" หรือ "เกษตรอัจฉริยะ" ในประไทยกำลังมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ
          วันนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างหันมาให้ความสำคัญ หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ คือ "CAT เพาะพันธุ์ดี" โดยบมจ.กสท โทรคมนาคม ที่จัดทำระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ ช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ๆ ในการพัฒนาผลผลิต เสริมสร้างวิถีเกษตรให้เดินหน้าไปอย่างยั่งยืน
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เล่าว่า เลือกนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาสร้างพื้นที่เกษตรอัจฉริยะไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ โดยช่วงเริ่มต้นเน้นไปที่โรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งอาจารย์และนักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงจาก การทดลองและทดสอบร่วมกัน จากนั้นต่อยอดขยายผลสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้เกษตรกรภายในชุมชน
          "เราต้องการสร้างแหล่งการเรียนรู้ ช่วยให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการเกษตรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขา มีแนวทางสำหรับการทำการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้รับ ผลผลิตที่มากขึ้น ภายใต้ต้นทุน ที่ลดลง ขณะเดียวกันลดระยะ เวลาและเพิ่มความสะดวกในการทำงาน"
          สำหรับจุดเริ่มต้น
          ทางเจ้าหน้าที่ ของกสทได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ ของโรงเรียนต่างๆ เพื่อมาประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ หรือ ไอโอที มาปรับเข้าสู่ระบบ สมาร์ทฟาร์มให้เข้ากับสิ่งที่โรงเรียนมีอยู่ หลังจากนั้นจึงทำการติดตั้ง อุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ในดิน อากาศ กับแปลงเกษตร ของโรงเรียน
          พร้อมทั้งแนะนำการใช้งาน แอพพลิเคชั่นสำหรับการควบคุม และสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน สมาร์ทโฟน โดยระบบจะจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพืชผักในแต่ละชนิดและนำไปพัฒนาต่อในอนาคต
          "เราเน้นนำประโยชน์ของเทคโนโลยีไอโอทีมาใช้พัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฟาร์มเกษตรต่างๆ ใน รูปแบบของดิจิทัลฟาร์ม เป้าหมายหลักต้องการพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่และกลุ่มเยาวชนให้เติบโต เป็นคนพันธุ์ดีในยุค 4.0 ให้ได้"
          ปัจจุบันเริ่มพัฒนาให้กับโรงเรียนต้นแบบในทุกภูมิภาค รวม 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสระพังวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียน บ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และในอนาคตจะขยายผลต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มเติมมากขึ้นตามลำดับ
          กสทเผยว่า หลังจากที่ทดลองใช้งานกับแปลงผักในแต่ละ โรงเรียนแล้วได้รับเสียงตอบรับ ที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเกษตร ความสะดวกในการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล สู่มือของเกษตรกรในชุมชนเพื่อแบ่งปัน และเพิ่มโอกาสการทำฟาร์มอัจฉริยะในไทยให้เพิ่มมากขึ้น
          สำหรับอนาคต ทางกสทกำลังมองหาวิธีการต่อยอดที่เหมาะสม โดยเฉพาะพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนดูแล แต่จะสามารถทำงานได้ทันทีเพียงระบุชนิด ของพืชที่ปลูก โดยตัวระบบ จะสามารถควบคุมและสั่งการ ในการดูแลอย่างเหมาะสมได้เอง ทันที