บอร์ดTRUEอนุมัติ1.5พันล้าน เดินหน้าซื้อหุ้นคืน500ล้านหุ้น

บอร์ด TRUE ไฟเขียวควัก 1,500 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น เริ่มวันที่ 14 เม.ย.-13 ต.ค. 63 พร้อมเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เม.ย. 63 ออกไปไม่มีกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.09 บาท/หุ้น
          นางรังสินี สุจริตสัญชัย เลขานุการบริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stocks) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 1.5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.-13 ต.ค. 2563
          ทั้งนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทมีกำไรสะสมอยู่ที่ 13,545 ล้านบาท ส่วนหนี้สินและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ 28 ก.พ. 2563 อยู่ที่ 11,742 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563 บริษัทมีเงินสดคงเหลือจำนวน 5,953 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินปันผลรับ และรับคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยในช่วง 6 เดือน จำนวน 15,717 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอีก 6 เดือนข้างหน้า นับแต่วันที่ 28 ก.พ. 2563 และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการ
          ขณะเดียวกันภายหลังซื้อหุ้นคืนผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย ขณะที่บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหากบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุไว้แล้ว เมื่อสิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืน บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดการประชุม หรือการรวมตัวของคนจำนวนมาก ประกอบกับได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อชะลอและหยุดยั้งการระบาดของโรค COVID-19
          โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
          พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตรา 0.09 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มี.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เม.ย. 2563
          นอกจากนี้ ล่าสุดวานนี้ (30 มี.ค. 2563) ทรู เปิดให้บริการเพิ่มในห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะร้านสาขาในห้างแม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, ทรูช็อปที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทรู (Stand Alone), ร้านสาขาในอาคารสำนักงาน ได้แก่ อาคารซีพี ทาวเวอร์, สีลม คอมเพล็กซ์, อื้อจื่อเหลียง และ ซิงเสียนเยอะเป้า รวมทั้ง ทรู แบรนดิ้งช็อป สยาม ซอย 2 สยามซอย 3 และไอคอนสยาม (ที่ตั้งชั่วคราว ข้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หน้าทางเข้าชั้นใต้ดินไอคอนสยาม) ซึ่งรวมทรูช็อปที่จะเปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจำนวนกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ หลังจากที่มีการปิดบริการไปก่อนหน้านี้ ตามที่ได้มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-12 เม.ย. 2563