บอร์ดINTUCHเลื่อน ประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 อนุมัติปันผล 1.30บ.

บอร์ด INTUCH มีมติเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 ออกไปหลังวันที่ 31 พ.ค. 63 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนจ่ายเงินปันผลประจำปี 62 ในอัตราเดิม 1.30 บาท/หุ้น จ่ายวันที่ 23 เม.ย. 63
          นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 31 พ.ค. 2563 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 31 มี.ค. 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค
          ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
          อย่างไรก็ตาม การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ในอัตรา 1.30 บาท/หุ้น แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป
          โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 26 ก.พ. 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เม.ย. 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 ในอัตรา 1.35 บาท/หุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.65 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก