CAT ผนึก สทด พัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ผุดเครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงงานวิจัยและพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Assessment)
          บันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัยและพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Assessment) เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ 2 หน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญในทุกองค์กร กอปรกับในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม e-Assessment ของสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด) บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐของ CAT ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะช่วยส่งเสริม กระตุ้นให้การเรียนรู้ การฝึกฝน การทดสอบ กับบุคลากรภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูล Big Data ของประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล CAT เปิดเผยว่า "CAT พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่าย และการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับระบบประเมินและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน"
          นายอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด) กล่าวว่า "สทด มีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มทักษะดิจิทัลในระดับสากล และ CAT มีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ การตัดสินใจร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด"