ก.ล.ต.เตือนภัยไซเบอร์ป่วนตลาดหุ้นไทย

ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนขอความร่วมมือให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามในเรื่องดังกล่าว

ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์กับบริษัทจดทะเบียน จึงได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งโดยขอความร่วมมือให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ และการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งควรจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และระบบงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และระบบงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงานดังกล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีแผนที่จะจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนต่อไป