"ฐากร" แนะรีบตั้งคณะขับเคลื่อน 5G

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.จะนำเงิน 15% จากการประมูลคลื่นความถี่งวด แรกที่ได้รับจากผู้ชนะการประมูลหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) และกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน โดยแบ่งเป็นคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตงวดแรกภายใน 15 วันก่อนวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่น 10% ซึ่ง กสทช. กำหนดเบื้องต้นให้เริ่มในวันที่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน 3 ใบอนุญาตรวม 55,062.2 ล้านบาท เป็นเงินงวดแรก 5,506.22 ล้านบาท
          สำหรับคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ จะต้องรอมติเห็นชอบวงเงินเยียวยาให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรณีเรียกคืนคลื่นก่อน จึงจะเข้าสู่กระบวนการนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินโดย เอไอเอส ผู้ชนะการประมูล 10 ใบอนุญาต 20,930.027 ล้านบาท ชำระงวดแรก 10% จำนวน 2,093.027 ล้านบาทแล้ว ขณะที่คลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตเต็มจำนวนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล รวม 26 ใบอนุญาต เป็นเงินรวม 12,440.12 ล้านบาท
          "การประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นแล้ว ควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติในทุกภาคส่วนโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการใช้งาน 5G ในภาคอุตสาหกรรม ตาม ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เสนอแนวทางไว้ และควรให้ผู้ชนะการประมูลที่ได้รับใบอนุญาตรวมสูงสุดและรองลงมา คือ เอไอเอส 23 ใบอนุญาต และทรู 17 ใบอนุญาต เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย".
--จบ--