สร้างครูโค้ดดิ้งเพิ่มบุคลากรไอทีปึอนตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

คุณภาพชีวิต
          qualitylife4444@gmail.com
          เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) การใช้ บิ๊กดาต้า และคลาวด์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยจากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดว่าภายในปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโลกการทำงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยทักษะด้านการโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก
          ทั้งนี้ทักษะด้านไอทีและดิจิทัลมีส่วนสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ ความต้องการบุคลากรด้านไอทีจึงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาพบการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอทีมีแนวโน้มโตขึ้น 13% จากปี 2559-2569 เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ
          โดยจะมุ่งเน้นไปที่ cloud computing, big data, and information security คาดในปี 2566 ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีกว่า 2 ล้านตำแหน่ง อีกทั้งการทรานสฟอร์มองค์กรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือทักษะของบุคคลในองค์กรที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
          จากรายงานของ World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2018 นั้น เปิดเผยในภาพรวมว่า ประมาณ 49% ของการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาเกิดขึ้นภายในองค์กรและเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริงและจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
          แนวโน้มดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการทำงานในอนาคตของตลาดแรงงานที่มีความต้องการจากตลาดสูงสุด กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ก่อตั้ง โครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำโครงการ "CDG Code Their Dreams:Public Training" หลักสูตรการสอนทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
          โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งและทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต
          ฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท หนึ่งในวิทยากรโครงการ CDG Code Their Dreams: Public Training เปิดมุมมองในฐานะผู้ถ่ายทอดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งว่า ต้องยอมรับว่าคนในยุคนี้เกิดมาในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของการใช้ชีวิต การพัฒนาศักยภาพและความรู้ รวมถึงกระบวนการคิด ให้สามารถออกแบบการทำงานและควบคุมการทำงานด้วยเทคโนโลยี หรือจำกัดความให้เข้าใจง่ายๆ ว่า "คนยุคใหม่ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพการทำงาน" ยิ่งเครื่องจักรพัฒนาเร็วเท่าไหร่ ยิ่งต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นเท่านั้น
          สิ่งสำคัญที่สุดในการปรับตัวคือ การเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือ หรือสิ่งที่เข้ามาช่วยสนับสนุนต่อยอดงาน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ โดยการเรียนในครั้งนี้ได้หลักการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจากการเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจการป้อนคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดที่ถูกต้อง และการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Scratch หรือ Thunkable ถือเป็นตัวฝึกฝนที่ดีสำหรับผู้เรียนหลักสูตรนี้
          จักรภัทธ จอมพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท ผู้เข้าร่วมเป็นครูฝึกสอนของโครงการอีกรายหนึ่ง ร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้รับในมุมมองของผู้ถ่ายทอดว่า จากการได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ฝึกสอนของโครงการ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งได้วิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบที่ใหม่และแตกต่างกันในทุกครั้ง ซึ่งเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างคนให้มีความรู้ในด้านโค้ดดิ้ง
          รวมทั้งได้ต่อยอดความรู้ด้านโค้ดดิ้ง สิ่งที่เห็นได้ชัดจากผู้เรียนคือทักษะการคิดอย่างเป็นตรรกะ คิดอย่างมีลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ซึ่งผู้เรียนเกือบ 100% สนใจที่จะเรียนเพิ่มเติมในคอร์สอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านโค้ดดิ้งให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ถือเป็นความสำเร็จของผู้ถ่ายทอด และของโครงการที่มีความตั้งใจที่จะผลิตเยาวชนไทยให้ก้าวทันต่อตลาดแรงงานโลก
          ขณะที่ผศ.ดร.กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า วัตถุประสงค์โครงการมุ่งเน้นปูพื้นฐานด้านโค้ดดิ้ง หรือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่รับความรู้ สามารถนำไปถ่ายทอดต่อในการเรียนสอน
          รวมทั้งปูความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้จริง อาทิ โปรแกรม Scratch, หุ่นยนต์ถอดประกอบ mBot, โปรแกรม Thunkable สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่น, สติกเกอร์ไลน์ ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้จะมีภาษาคอมพิวเตอร์ Python, วิธีการทำโมชั่น กราฟฟิก, วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน IoT Smart Building เพิ่มเติมจากของปีที่แล้ว ทั้งหมดในปี 2563 นี้ ตั้งเป้ารวม 30 คอร์ส โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือรูปแบบการเรียนการสอน ที่เข้าใจง่าย เป็นขั้นเป็นตอน มีกิจกรรมที่สามารถสร้างความเข้าใจ ทำตาม และเห็นผลจริง ประยุกต์ใช้ได้ สามารถถ่ายทอดต่อได้ ทำให้ในปีที่ผ่านมาโครงการได้สร้างครู อาจารย์ รวมถึงบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มมากกว่า 200 คน และคาดว่าในปีนี้จะมี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,000 คน
          "หัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในยุคนี้คือการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและต้องลงมือทำเองเป็น โดยการมีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆ ให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติในอาชีพนั้นๆ โดยการเรียนด้านโค้ดดิ้งจะเข้าไปช่วยจุดประกายให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล พัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกกระบวนการคิดและลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีประสิทธิภาพ" ผศ.ดร.กฤช กล่าว
          อย่างไรก็ตาม นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams กล่าวว่า แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อตลาดแรงงานทั้งในวันนี้และอนาคต มนุษย์ยังคงเป็นกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ การยอมรับและตื่นตัว รวมถึงไม่นิ่งดูดายที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองและร่วมมือกันพัฒนาเยาวชนไทยที่จะเป็นแรงงานในอนาคตให้เหนือกว่าเทคโนโลยี จะเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เด็กไทยสามารถอยู่รอดได้ในยุคสมรภูมิดิจิทัล การผนึกกันระหว่างแรงงานมนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ จะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จในโลกแห่งดิจิทัล

          บรรยายใต้ภาพ 
          จักรภัทธ จอมพันธ์       
          ฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์
          นาถ ลิ่วเจริญ          
          ผศ.ดร.กฤช สินธนะกุล