ทริสฯประกาศคงเครดิตหุ้นกู้ ทรู คอร์ปอเรชั่นที่ระดับ"BBB+"

บริษัททริสเรทติ้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ที่ระดับ "BBB+" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 6 พันล้านบาท ของบริษัทที่ระดับ "BBB+" ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ใช้สำหรับการลงทุน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
          อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำในธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร ตลอดจนความแข็งแกร่งทางการตลาดและการมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั้งในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจ อินเตอร์เนตความเร็วสูง (Broadband Internet) อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการ สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ China Mobile International Holdings Ltd. (China Mobile) อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังมีปัจจัยกดดันจากภาระหนี้สินทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงของบริษัทและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลัก
          ผลการดำเนินงานของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2562 สอดคล้องกับประมาณการของทริสเรทติ้ง บริษัทมีรายได้จากการการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2562 ทั้งสิ้น 1.12 แสนล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charges : IC) เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 7.86 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นผล มาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสำคัญ