ตีกลับแผนเยียวยา"อสมท"กสทช.ให้ส่งเข้าบอร์ดอีกรอบ29มค.

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.  ได้รับทราบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเยียวยาและวิธีชดใช้ ค่าตอบแทนคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืนในย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งเป็นคลื่นที่ บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) ถือครองอยู่
          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่ได้ลงมติแต่ให้รับทราบรายงาน ข้อสังเกตในประเด็นระยะเวลาที่เหลือในการถือครองคลื่นความถี่ 2600 MHz ว่าเหลือเวลาเท่าใด ขณะเดียวกันยังให้ไปปรับปรุงแก้ไขประเด็นอื่นๆ ให้มีความสมบรูณ์ โดยให้คณะอนุกรรมการด้านโทรคมนาคม ส่งกลับมาภายในวันที่ 24 มกราคม ก่อนจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 29 มกราคม 2563
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้บมจ.ไทยคม ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉิน โดย ไทยคม  ได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม ต่างชาติตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉินเนื่องจากมีเหตุขัดข้องของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 แต่ระบบควบคุม สั่งการอื่นยังใช้การได้และยังไม่มีผลกระทบ ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ
          ขณะเดียวกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ดศ. 0407/57 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2563 แจ้งขอให้ กสทช. พิจารณาการขออนุญาตจัดหาช่องสัญญาณต่างประเทศตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉินตามที่ ไทยคม  ร้องขอ
          โดยไทยคม  ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ จากดาวเทียม KTSat 8 ดาวเทียม Measat 3 Measat 3A และดาวเทียม Apstar 7 รวมกันจำนวนไม่เกิน 5.50 ทรานสปอนเดอร์ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 จนถึงไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (วันที่ 10 กันยายน 2564) เพื่อให้บริการ วงจรดาวเทียมสื่อสารทดแทนตามสัญญาดังกล่าว