อนุมัติควบรวม"ทีโอที-กสท" ครม.ให้ตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ครม.ได้มีมติเห็นชอบ บมจ. ทีโอที กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวกัน ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บริษัทที่ตั้งใหม่ ใช้ชื่อ "บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ" (National Telecom) หรือ NT"
          นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จะมี กระทรวง การคลังถือหุ้นทั้งหมด รวมทั้งยังมีมติให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ และมติ ครม.ที่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป ให้คงสิทธิ์สภาพในฐานะที่แปลงเป็นบริษัทมหาชนแล้ว หลังจากแปลงสภาพไปเมื่อปี 2542
          ขณะที่เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป รวมถึงการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่นกัน พร้อมมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ดำเนินการ ตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยต้องควบรวมทั้ง 2 บริษัท ให้เสร็จภายใน 6 เดือน
          นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ NT กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นให้ NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมถึงให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อภารกิจดังกล่าว
          นางนฤมลกล่าวว่า ครม. ยังมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทีโอที และ กสท เข้าร่วมประมูล คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมกะเฮิรตซ์  และ 26 กิกะเฮิรตซ์  ตามเงื่อนไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          ขณะเดียวกันได้มีมติยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่เห็นชอบให้ตั้งเป็น 2 บริษัทย่อย ได้แก่ NBN โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ กับบริษัท NGDC บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ และให้รับพนักงานที่ลาออกไปทำงานใน NBN และ NGDC กลับเข้าทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดเดิม โดยตำแหน่งและสวัสดิการเดิมในวันที่ลาออกและให้นับอายุงานต่อเนื่องได้