"ฐากร"ประกาศลั่นปีหน้าจัดสรรคลื่น3500MHzคลอด"5G"ในไทย

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช.จะทุ่มเททำงานเพื่อผลักดันให้เกิด 5G ในประเทศไทย
          ขณะที่สำนักงาน กสทช. เอง ได้กำหนดนโยบายสำคัญและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. 9 เรื่อง โดยเรื่องที่ 1 การประมูลคลื่นความถี่ 5G ที่สำนักงาน กสทช. ต้องดำเนินการประมูล 4 ย่านความถี่ เพื่อให้สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ให้บริการ 5G ในประเทศไทยได้ในปี 2563
          ส่วนเรื่องที่ 2 การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G  เรื่องที่ 3 การประกาศอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ภายใต้สัมปทาน) ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้สิทธิ กสทช. ในการบริหารจัดการวงโคจรดาวเทียมที่เหลือจากให้สัมปทานดาวเทียมไทยคมเดิม โดยสามารถออก หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อให้ได้ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่
          เรื่องที่ 4 การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน เรื่องที่ 5 การสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Site) เรื่องที่ 6 การเร่งปรับปรุงโครงข่าย โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ให้แล้วเสร็จ เรื่องที่ 7 การกระจายการให้บริการจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลางไปยังสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เรื่องที่ 8 การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อไปสู่ระดับ AA จากเดิมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับการประเมินในระดับ A ในปี 2562 และเรื่องที่ 9 การพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล