รายงานพิเศษ: เช็กพื้นที่ WiFi ฟรี Thailand 4.0 Google Station - CAT

โชคชัย บุณยะกลัมพhttps://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/https://www.matichonweekly.com/matichonweekly-special
          จากความร่วมมือการให้บริการ Google Station - CAT WiFi ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มคน ในทุกพื้นที่ บริการ Wi-Fi ฟรีจากกูเกิล ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี 2018
          โดยนับตั้งแต่เปิดตัวมา Google Station ได้มีผู้ใช้งานเชื่อมต่อในไทยไปแล้วมากกว่า 2 ล้านคน และเฉลี่ยแล้วใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตไปคนละเกือบๆ 2 ชั่วโมงด้วยกัน
          นอกจากประเทศไทยแล้ว Google Station ยังเปิดให้บริการในสถานที่ต่างๆ อีกกว่า 5,000 แห่ง 8 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ บราซิล, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เม็กซิโก, ไนจีเรีย, แอฟริกาใต้, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
          ช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
          ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศที่สี่ในโลกที่ Google ให้บริการ Google Station ต่อจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก
          โดยเน้นให้บริการในสถานที่ที่มีอุปสรรคในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร หรือมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ตลาด ทั้งในชุมชนเมืองและพื้นที่ห่างไกล
          ทำให้ผู้ใช้สามารถเช็กอีเมล ส่งข้อความถึงเพื่อนและครอบครัว นักศึกษาสามารถชมวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้เลย
          ทั้งนี้ Google Station เป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ (cloud-based software) สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้บริการจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะคุณภาพสูง
          โดยให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ตลอดจนต้องดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทัน
          เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
          ล่าสุด ความร่วมมือกับ Google ติดตั้ง Free Wi-Fi ความเร็วสูงหรืออินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะในพื้นที่ห่างไกล ชุมชนเมือง และในพื้นที่ชนบท โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ตใดๆ ทั้งสิ้น
          โดยมีเป้าหมายในการให้บริการ Google Station - CAT WI-FI เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกพื้นที่ และสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          รูปแบบ Free Wi-Fi สำหรับผู้ใช้บริการ และบุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด โดยติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการ WiFi ความเร็วสูงแก่ประชาชนฟรีในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเชื่อมต่อ WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 30 Mbps/30 Mbps ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
          จัดหาพื้นที่ในการให้บริการ Google Station - CAT WI-FI ทั้งในส่วนของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด หรือภายในพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น สถานที่ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม หรือพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนอยู่สัญจรคับคั่ง
          โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ดังกล่าวแล้วจำนวน 35,914 จุด คาดว่ามีผู้ใช้งานถึง 4,676,212 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562)
          ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ให้สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
          ทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนทุกระดับสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา
          สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
          ทั้งยังเป็นส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในด้านของเศรษฐกิจ
          เช่น การตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน เปลี่ยนครัวเรือนดั้งเดิมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโต
          ในด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้ตามนโยบายการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง และชุมชนท้องถิ่น
          สิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
          เพราะพี่น้องประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นไปยังผู้บริหารโดยตรงได้ง่ายขึ้น
          เป็นการลดรายจ่ายด้านการใช้อินเตอร์เน็ต เพียงแค่เปิดสัญญาณ WiFi จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วเลือก WiFi ชื่อ ".@FreeGoogleStationCAT" จากนั้นลงทะเบียนใช้งานด้วยชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็จะสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง ต่อการล็อกอินแต่ละครั้ง
          โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ในการเข้าใช้งานครั้งต่อๆ ไป
          จุดบริการ Google Station กว่า 100 สถานีทั่วประเทศ มีผู้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Google Station ในไทยไปแล้วมากกว่า 2 ล้านคน ในแต่ละวันคนไทยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Google Station หลายครั้ง และใช้เวลาท่องโลกออนไลน์นานเกือบ 2 ชั่วโมง
          กรุงเทพฯ และปริมณฑล 57 พื้นที่ นอกจากกรุงเทพฯ แล้ว สามารถพบจุดบริการ Google Station ได้ในจังหวัดต่อไปนี้ บุรีรัมย์, เชียงใหม่, เชียงราย, ชลบุรี, ชุมพร, ขอนแก่น, ลำปาง, เลย, ลพบุรี, แม่ฮ่องสอน, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, พิจิตร, พิษณุโลก, ภูเก็ต, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, อุบลราชธานี และอุดรธานี
          และสนามบิน 6 แห่ง ของ AOT ที่เปิดให้บริการ Free Airport-Google WiFi by CAT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY).
          ที่มา : https://www.cattelecom.com/cat/content/3283/222/CAT+%E0%B8%A3%E0 %B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B 8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+Google+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+Google+Station+%E2%80%93+CAT+Wi