19ธ.ค.ค่าปรับจราจรออนไลน์พร้อมใช้

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ  รองโฆษกสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีวันที่ 19 ธันวาคม กรมการขนส่งทางบกจะรับชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับพร้อมการชำระภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่ง ทุกแห่งทั่วประเทศว่า ขอเรียนว่าหลังจาก ที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ก็ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือใน การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กันและการทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ขณะนี้ยังมีระเบียบ ข้อกำหนดบางฉบับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกต้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการรับชำระค่าปรับที่ทำการของกรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ
          ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำเว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน คือ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/ หรือเรียกชื่อย่อว่า e-Ticket เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบใบสั่งจราจร จำนวนค่าปรับและช่องทางการชำระค่าปรับ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น เว็บเซอร์วิส และแอพ พลิเคชั่น "ขับดี" ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  โดยแอพพลิเคชั่น ขับดี ในช่วงแรกของการพัฒนาจะสามารถตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ ตรวจสอบใบสั่ง ตรวจสอบคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อถูกตัดคะแนน และการโต้แย้งข้อกล่าวหาของผู้ขับขี่
          สำหรับเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.จราจรทางบกที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถหรือการใช้ทาง ต้องถูกลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครองด้วยการควบคุมการกระทำความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกข้อมูลการกระทำความผิดของผู้ขับขี่ บันทึกค่าปรับที่ค้างชำระตามใบสั่ง การตัดคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เมื่อคะแนนหมด การระงับการใช้รถชั่วคราวเมื่อเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าการขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ ผู้ขับขี่เกรงกลัวและเคารพกฎหมายมากขึ้นส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง