"ทีโอที"ชูรายได้สิ้นปีนี้กว่า5.4หมื่นล

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า คาดการณ์รายได้สิ้นปี 2562 ทีโอทีมีรายได้ราว 54,046 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ทีโอที ดำเนินการเอง 23,964 ล้านบาท (44%) จากพันธมิตร 31,082 ล้านบาท (56%) โดยทีโอทีมีกระแสเงินสดราว 60,000 กว่าล้านบาท ขณะที่ ทีโอทีจะต้องชำระค่าชดเชยพนักงานที่เกษียณในปี 2562 ราว 2,000 กว่าล้านบาท จึงทำให้ ทีโอทีต้องบันทึกขาดทุนทางบัญชี ทั้งนี้ รายได้ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
          ส่วนแผนวิสาหกิจและแผนธุรกิจ ทีโอที ปี 2563-2567 (5 ปี) แผนธุรกิจดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยทีโอทีมีจุดแข็ง ในเรื่องของทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม และคลื่นความถี่ และมีที่ดิน ฯลฯ พร้อมแผนกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ คือ
          1.การหาพันธมิตร 2.นำทรัพย์สินและ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่สร้างรายได้ 3.เพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับบริการธุรกิจดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยได้จัดส่งเพื่อจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) พิจารณาต่อไป
          ประธานบอร์ด ทีโอที กล่าวว่า ส่วนกรณี การควบรวมของ 2 หน่วยงาน ภายใต้สังกัด คือ ทีโอที กับบริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT มั่นใจว่า ทีโอที และกสท จะสามารถควบรวมองค์กรได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ แต่กระบวนการจัดตั้ง หลังจากนี้น่าจะใช้นะยะเวลาราว 7-8 เดือน หรือ ตั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที เทเลคอม) ขึ้น แต่ปัญหาที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้ 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.แผนบริหารจัดการบุคลากร 2.สินทรัพย์และหนี้สิน และ 3.สัญญา และสัมปทานต่างๆ เพื่อให้มีความชัดเจนและ ไม่เกิดผลกระทบ