เอ็นไอเอเปิดมุมมองสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบนอร์ดิก

 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) หรือ NIA (เอ็นไอเอ) กล่าวว่าเอ็นไอเอร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย หอการค้าไทยฟินแลนด์ และบริษัท Renesans Con sulting จำกัด จัดงาน Fuse@Bangkok ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรมในไทย และฟินแลนด์ โดยแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบ "นอร์ดิก" ถือเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและใช้ในกลุ่มสาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ซึ่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม
          "ประเทศไทยสามารถหยิบยกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบนอร์ดิกมาเป็นต้นแบบได้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อทำให้สังคมและเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างสมดุล การเรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูล (BIG DATA) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและนำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่กำลังจะทวีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในปีถัดไป การมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น".
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--