NDID มีค่าต๋งต้องจ่ายคาดรับภาระแทนลูกค้า

คาด Digital ID เปิดใช้เป็นการทั่วไปต้นปีหน้า หลัง 30 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจับมือทดลองใน Sandbox ของแบงก์ชาติใกล้สำเร็จ เผยอยู่ระหว่างศึกษาว่าหน่วยงานที่ต้องการเข้าใช้ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมาชิกเท่าใด พร้อมศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียกดูรายครั้ง แต่เชื่อรับภาระแทนผู้บริโภค ชี้หน่วยงานโดยเฉพาะแบงก์ที่เก็บข้อมูล Digital ID มากจะมีรายได้ค่าธรรมเนียมมาก ชดเชยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลลูกค้า
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า Digital ID เป็นธุรกิจบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นภารกิจสำคัญของ EDTA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะต้องออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดรายละเอียดในการกำกับดูแล ซึ่งจะต้องเปิดกว้างรองรับทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค และต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบต้องมีความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบระบบ ดังนั้นในฐานะ Regulator กำกับดูแลผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์การส่งเสริมการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่ภาคธุรกิจไทย มีความพร้อม และตื่นตัวในเรื่องนี้ และเชื่อว่า ในอนาคตจะมีบริษัทที่ทำ Platform Digital ID เพิ่มมากขึ้น
          ด้าน นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานบริษัท ตัวแทนบริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบ NDID Platform โดยการพัฒนาให้เกิดเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต้องให้การยินยอม (Consent) ก่อนการดำเนินการใดๆ 
          ทั้งนี้ ระบบ NDID ไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลนั้นๆ ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchian โดยข้อมูลบนระบบ Blockchain  ของ NDID เป็น Timestamp Log ของรายการที่เกิดขึ้นระบบเปรียบเสมือนถนนที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ มีความปลอดภัย โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
          "สำหรับความร่วมมือสู่การให้บริการในช่วงเริ่มต้น บริษัทและสมาชิก กลุ่มธนาคารนำร่อง 10 ธนาคาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต กว่า 20 บริษัท พร้อมด้วยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NBC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารภาครัฐที่ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญในการเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อพัฒนาการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วย มีความพร้อมในการให้บริการ จากความสำเร็จในการร่วมทดสอบการเชื่อมต่อระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมทดสอบกว่า 30 บริษัท จนเกิดความสำเร็จ และมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน และมีความพร้อมที่จะให้บริการจริงแก่ประชาชน ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย และเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายให้แก่ผู้บริโภค สำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนโดยยึดหลักประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ในโครงสร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวคิดการส้ราง Digital Platform ของรัฐบาล" นางสาวสุธีรา กล่าวและเผยต่อไปว่า 
          หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการใช้งานการครวจสอบตัวตนของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกบริษัท NDID โดบบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไรและเป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการตรวจสอบตัวตนลูกค้า ซึ่งหากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้เกิดจากหน่วยงานที่ขอดูเป็นคนเก็บข้อมูล จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมอีกเป็นรายครั้ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในรายละเอียดและจำนวนเงินเช่นกัน อย่างไรก็ดี เชื่อว่าหน่วยง่นที่ขอเรียกดูจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมแทนลูกค้า ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจะจ่ายให้กับหน่วยงานที่เป็นคนเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้น เนื่องจากการเก็บข้อมูลมีต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทำให้หน่วยงานหรือสถาบันการเงินนั้นๆ มีรายได้ค่าธรรมเนียม ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเก็บข้อมูล Digital ID ของลูกค้า โดยเฉพาะธนาคารที่มีฐานข้อมูล Digital ID ของลูกค้าเป็นจำนวนมากก็น่าจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก 
          ส่วน ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า Digital ID จะทำให้ธนาคารขยายธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้มากขึ้น ไม่ว่าจะทางด้านเงินฝาก อย่างการเปิดบัญชีออนไลน์ หรือการปล่อยสินเชื่อ หรือ Digital Landing ซึ่งหากระบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของบริษัท NDID เสร็จสมบูรณ์ ในส่วนของธนาคารกรุงเทพก็จะไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเพิ่มขึ้น