ตลท.เชื่อมระบบชำระเงิน ค่าหลักทรัพย์ต่างธนาคาร

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (ฟินเน็ต) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนยุคดิจิทัลครบวงจรแล้ว หลังเปิดระบบให้บริการได้เต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.นี้ สามารถรองรับการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บัญชีต้นทาง และปลายทางอยู่ต่างธนาคารกันได้ โดยปัจจุบันมีมูลค่า การโอนเงินอยู่ที่วันละ 8,000 บาท ถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชำระเงิน, ลดภาระการบริหารเงินสดของสถาบันตัวกลางและลดความเสี่ยงการชำระเงินในระบบธนาคารด้วย โดยผู้ลงทุนยังคงเลือกใช้บัญชีเงินกับธนาคารที่ใช้บริการเหมือนเช่นเดิม
          สำหรับปัจจุบันระบบการชำระเงินตลาดทุนให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ 31 ราย ธนาคารพาณิชย์ 12 ราย ในระยะต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะหารือกับผู้ประกอบการเพื่อให้บริการครอบคลุมธุรกรรมอื่นให้อย่างครบวงจร เช่น เงินปันผลที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เงินค่าซื้อขายในกองทุนรวม เป็นต้น โดยที่ผ่านมา ฟินเน็ตได้เริ่มให้บริการระบบการชำระเงินตลาดทุนตั้งแต่ปี 61 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนยุคดิจิทัลครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
          นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า ระบบการชำระเงินตลาดทุนเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการชำระราคาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดปัญหา อุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระราคาของรายการที่เกิดขึ้นในตลาดทุน.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--