กสทช.เล็งลดค่าธรรมเนียมเบอร์

 โทรบ้าน1บาท'มือถือ'1.62บาท
          เลิก'ทีโอที'ติดตั้งเน็ตชายขอบ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.ได้พิจารณาการดำเนินการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ทุรกันดาร (เน็ตชายขอบ) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พบว่ามีพื้นที่หลายแห่ง ยังติดตั้งอุปกรณ์ไม่แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่ทีโอทีได้ขอขยายการส่งมอบโครงการให้สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา จึงขอยกเลิกสัญญา โดยให้ทีโอทีเป็นผู้กำหนดรายได้และตรวจรับงานจากโครงการได้เฉพาะพื้นที่ที่ส่งมอบ รวมถึงจะพิจารณาค่าปรับที่ทีโอทีต้องรับผิดชอบ ส่วนงานที่ตรวจรับไม่ได้จะเปิดให้มีการประกวดราคาใหม่ เพื่อหาผู้ดำเนินโครงการต่อไป
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ยังมีมติเห็นชอบการทบทวนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่และเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว ดังนี้ 1.อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ (โทรศัพท์บ้าน) ให้กำหนดในอัตรา 1 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน และอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กำหนดอัตรา 1.62 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละทางเลือกที่นำมาพิจารณา
          นายฐากรกล่าวว่า 2.ให้มีบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย ณ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และหากมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายใหม่เพิ่มเติม ก็ให้ใช้อัตรา 1.62 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน สำหรับเลขหมายใหม่ที่ขอรับการจัดสรรดังกล่าว โดยให้นำอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมข้างต้นบรรจุใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม แล้วให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--