ครม.ไฟเขียวโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด

กรุงเทพธุรกิจ   ครม.ไฟเขียวเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิดให้เอกชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการในชุมชนได้โดยไม่ต้องทำพีพีพี
          นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า วานนี้ (25 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ที่ครอบคลุมหมู่บ้าน เป้าหมายจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ตาม หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่าย เน็ตประชารัฐแบบเปิด ตามแนวทาง ที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเห็นชอบ เพื่อให้ มีการเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ไปให้บริการปลายทาง (Last Mile Access) ไปยังทุกภาคส่วน
          ทั้งนี้ เป็นการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม และลดต้นทุนในการคิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยราคาที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
          พร้อมทั้งให้หน่วยราชการ ต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเพื่อต่อยอดการพัฒนาบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น อีเฮลธ์ อีเลิร์นนิ่ง อีอะกริคัลเจอร์ (e-Agriculture) อีคอมเมิร์ซ และ อีกอฟเวอร์เม้นท์
          เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าประสงค์ของ นโยบายรัฐบาลได้อย่างทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ในรูปแบบประชารัฐ
          "การดำเนินการในรูปแบบนี้เป็นการยืนยันมติ ครม.ว่า โครงการนี้ให้สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการทำพีพีพี ให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ ทั้งนี้ นายกฯได้กำชับว่า การคิดค่าบริการสำหรับอินเทอร์เน็ตชุมชนให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นอย่างเหมาะสม" นายณัฐพร กล่าว
          สำหรับหลักเกณฑ์ การให้บริการ โครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการ ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง สามารถเชื่อมต่อจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่มีค่าการใช้หรือเชื่อมต่อ และ 2. มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ต้องทำข้อตกลงกับกระทรวงดิจิทัลฯ ในการเปิด โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่ให้ ผู้ประกอบกิจการรายอื่นเชื่อมต่อ โครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคมแก่ครัวเรือน (ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย ระหว่างกันตามที่กำหนดไว้ใน ข้อเสนอ)
          สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใช้โครงข่ายในส่วนของ access ของตน จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยอ้างอิงตามราคาที่รัฐบาลลงทุนแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (Long Run Incremental Cost)