TRUEเฮ!ข่าวดีอนุญาโตฯตัดสินชนะคดีพิพาทCAT

“ทรู” เด้งรับข่าวดี! อนุญาโตฯชี้ขาดชนะคดี CAT เรียกร้องให้ทรู มูฟจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนกรณีหักค่า IC ก่อนคำนวณให้ CAT ปีที่ 10-14 จำนวน 11,946.15 ล้านบาท เหตุเห็นว่าค่าใช้จ่าย IC เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายมิใช่รายได้ของทรู มูฟ ทำให้ทรู มูฟไม่ต้องจ่ายเงินตามที่ CAT เรียกร้อง
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.63% หรือปรับเพิ่มขึ้น 0.08 บาท มาปิดตลาดที่ราคา 5 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 825.02 ล้านบาท หลังจากคณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ชนะคดี โดยยกคำเสนอข้อพิพาทของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เรียกร้องให้ทรู มูฟ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วน จากการที่ทรู มูฟ หักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT จำนวนประมาณ 11,946.15 ล้านบาท
          นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) TRUE เปิดเผยว่า บริษัทได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีที่ CAT ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2554 เรียกร้องให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วน จากการที่ทรู มูฟหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT ในปีดำเนินการที่ 10-14 เป็นเงินจำนวนประมาณ 11,946.15 ล้านบาท
          โดยเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ทรู มูฟได้รับแจ้งผลคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการว่าให้ทรู มูฟชนะคดี โดยยกคำเสนอข้อพิพาทของ CAT เนื่องจากค่าใช้จ่าย IC เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย มิใช่รายได้ของทรู มูฟ และโดยผลของคำชี้ขาดทำให้ทรู มูฟไม่ต้องชำระเงินตามที่ CAT เรียกร้องดังกล่าว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า TRUE ได้เปิดเผยข้อมูลกรณีดังกล่าวไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี 2561 ระบุว่า ตามที่ CAT ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้ทรู มูฟชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วนจากการที่ทรู มูฟหักค่า IC จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT ในปีดำเนินการที่ 10-17 เป็นข้อพิพาท 4 ข้อพิพาท คำนวณรวมในส่วนที่ CAT เรียกร้องให้ทรู มูฟชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 18,555.95 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคำชี้ขาดให้ทรู มูฟชำระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มของปีดำเนินการที่ 15 เป็นเงินจำนวน 1,571,599,139.64 บาท พร้อมเงินเพิ่มเป็นเบี้ยปรับในอัตรา 15% ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2554 จนถึงวันชำระเสร็จให้แก่ CAT
          ทั้งนี้ มีอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยได้ทำความเห็นแย้งไว้ว่า ทรู มูฟไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อเรียกร้อง และเห็นสมควรให้ยกข้อเรียกร้องของ CAT ซึ่ง ทรู มูฟได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ในวันที่ 4 ธ.ค. 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561 และวันที่ 18 ต.ค. 2561 อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ทรู มูฟสามารถนำรายจ่ายในส่วนของ IC มาหักออกจากค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องนำส่งให้แก่ CAT สำหรับปีดำเนินการที่ 16 และ 17 ตามลำดับ
          โดยเหตุดังกล่าว TRUE มีความเห็นว่าทรู มูฟยังไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าว อย่างไรก็ดีผลที่สุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ดังนั้น ทรู มูฟจึงไม่ได้ตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับรายการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรายการนี้ไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง แต่หากผลคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดในทางลบต่อทรู มูฟ อาจต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว และบันทึกค่าส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มเติม
          ขณะเดียวกัน ทรู มูฟเข้าใจโดยสุจริตว่า ทรู มูฟไม่ต้องนำค่า IC ที่เป็นรายรับมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้ CAT แต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2559 ทรู มูฟจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ CAT ชำระคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) ซึ่งไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า (DIGITAL PCN 1800) ตามสัญญาอนุญาต ที่ทรู มูฟได้นำมารวมคำนวณเป็นผลประโยชน์ตอบแทนนำส่งให้แก่ CAT ตั้งแต่ปีดำเนินการที่ 11-17 ไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน 11,827,665,279.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี นับแต่วันยื่นคำเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ทรู มูฟ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
          ก่อนหน้านี้ TRUE รายงานความคืบหน้าต่อตลท.กรณีข้อพิพาทกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ในคดีที่ TOT ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องให้ CAT ร่วมกับบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายแบบเดิม (Access Charge) จำนวนเงินประมาณ 59,628 ล้านบาท และดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวคิดตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
          จากนั้น เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว ทำให้ทรู มูฟไม่ต้องชำระค่าเสียหายตามที่ TOT เรียกร้อง อย่างไรก็ตาม TOT มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา ทั้งนี้บริษัทมีความเห็นว่า ทรู มูฟไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่า Access Charge ตามที่ TOT เรียกร้องข้างต้น และจะติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวต่อไป