บอร์ดอีอีซีไฟเขียว ชงสัญญาไฮสปีดเทรนเข้าครม.เซ็นกลุ่ม CPH

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/256 2 วันนี้(13 พ.ค.)มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายสุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณา และรับทราบความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)
          สำหรับรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 1.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยเป็นรูปแบบการร่วมทุนกับเอกชน (PPP)ที่ภาครัฐลงทุนน้อยที่สุด เพื่อภาครัฐจะได้ประหยัดงบประมาณและสามารถนำงบประมาณไปใช้พัฒนาคนและบริการขั้นพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อย และประชาชนในด้านอื่นๆ โดยจากการพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร(กลุ่มCPH) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ เพราะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอด้านการลงทุนผลตอบแทนที่ผ่านการพิจารณา และบรรลุข้อตกลงในการเจรจา
          โดยคณะกรรมการนโยบายได้รับทราบผลการคัดเลือก การเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว และมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงทุนในโครงการกับเอกชนที่ได้คัดเลือกดังกล่าว
          นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ใน พื้นที่ EEC (Thailand Genome Sequencing Center)และให้ สกพอ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ขณะที่การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในEEC โดยต่อเนื่องจากการประชุม กพอ. ครั้งที่3/2562 แนวทางการผลักดันให้ได้บุคลากรตามเป้าหมายกำลังคนด้านดิจิทัล ได้แก่ 1.กลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาด้านดิจิทัล สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท และเอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงกับภาคอุตสาหกรรม2.กลุ่มนักศึกษาในสาขาอื่นที่ต้องการ Re-skill สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือค่าสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในระดับพื้นฐาน และระดับกลาง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล3.กลุ่มบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่ต้องการย้ายสายงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอบรมหลักสูตรระยะสั้น หรือค่าสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในระดับพื้นฐานและระดับกลางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล