"ดีป้า"เร่งโรดโชว์เข็น"สมาร์ทซิตี้"

เวิร์คช็อปข้อมูลผลักดันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
          กรุงเทพธุรกิจ "ดีป้า"ส่งเสริมการประกาศเขตเป็นพื้นที่สมาร์ทซิตี้  เดินสายจัดโรดโชว์ 6 จังหวัดพบปะผู้นำเมืองทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  พร้อมเปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน เน้นการมีส่วนร่วม ของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองโดยมีภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุน หวังถอดบทเรียน กำหนดปัจจัยความสำเร็จเป็นรูปธรรม
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรม "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์" ระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ค.จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี และกทม. โดยกิจกรรมสำคัญ  คือ การให้ข้อมูล ภาพรวมโครงการ การแนะนำหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
          ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์และประเภทของเมืองอัจฉริยะโดยแบ่งออกเป็น  7 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจอัจฉริยะ เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ   โดยจะ ผลักดันเมืองเป้าหมายเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งบนฐานนวัตกรรม  2.การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวกประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการ เดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 3.พลังงานอัจฉริยะ เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง  หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด
          4.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหารจัดการของเสีย และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ 5.พลเมือง อัจฉริยะ  เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต
          6.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ เป็นเมือง ที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวก ต่อการดำรงชีวิต  เช่น การบริการด้าน สุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อม เข้าสู่สังคมสูงอายุ  และ7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ   เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก  รวดเร็ว ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
          ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวด้วยว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองเดิม โดยมีการนำร่องในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา รวม 7 จังหวัด10  พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ย่านพหลโยธิน และย่านปทุมวัน) จ.ภูเก็ต (เทศบาลเมือง) เชียงใหม่ (ย่านนิมมานเหมินท์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ฉะเชิงเทรา (อ.แปดริ้ว) ชลบุรี (นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร และท่าเรือแหลมฉบัง)
          ทั้งนี้ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ ทำให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่นำร่อง มีความก้าวหน้า โดยสามารถถอดบทเรียน กำหนดปัจจัยความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และเพิ่มเติมในส่วนเมืองใหม่  ใน 8 จังหวัด 15 พื้นที่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สมาร์ท อีอีซี) กรุงเทพฯ และปริมณฑลต่อไป
          เรากำหนดสมาร์ทซิตี้ในส่วนเมืองใหม่อีก 8 จังหวัด 15 พื้นที่ เน้นพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่สมาร์ท อีอีซี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์