ดีอีติวเข้มใช้ดิจิทัลจากเน็ตประชารัฐ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร็ว จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมกับทีมผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพบปะพูดคุยและร่วมประชุมหารือแนวทาง การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเชิงบูรณาการ กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ชลบุรี และจัดประชุมในพื้นที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการในชุมชนในการใช้ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางตลาด รวมถึงการพัฒนาสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด
          ทั้งนี้ เน็ตประชารัฐ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ขยายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละกว่า 30 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้ Wi-Fi เน็ตประชารัฐแล้วถึง 5.4 ล้านคน และได้ต่อยอดจัดอบรมพัฒนาประชาชนเรียนรู้ใช้ประโยชน์กว่า 1 ล้านคน พัฒนาผู้นำ 8,400 หมู่บ้าน และพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ สนับสนุนเน็ตประชารัฐในพื้นที่ และส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง มีการสอน digital literacy เพื่อให้ชาวบ้านรู้เท่าทันสื่อ ค้าขายสินค้าออนไลน์ได้จริงให้แก่ประชาชน สร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการชุมชนหลายราย.