ก.ดีอีเลือกแคทจัดหาระบบคลาวด์กลาง

บอร์ดดีอี ไฟเขียวจัดหาระบบคลาวด์กลาง มอบแคท เป็นผู้บริการกลาง ตั้งเป้า 3 ปี ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐกว่า 5 พันล้านบาท
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) โดยมีมติเห็นชอบแนวทางและงบประมาณในการจัดหาและให้ดำเนินการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ โดยสามารถจัดทำสัญญาได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี
          ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงดีอี ดำเนินการพิจารณาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจหน้าที่และความพร้อม ซึ่งกระทรวงดีอี ได้คัดเลือกให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบคลาวด์กลาง พร้อมเสนอขอให้มีการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563-2565 เพื่อดำเนินการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลประหยัดค่าเช่าคลาวด์ของประเทศไปได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท
          อย่างไรก็ดี จากการสำรวจความต้องการหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ปัจจุบันหลายหน่วยงานยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้งาน ขาดแคลนบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในการเปลี่ยนเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น แนวทางจัดทำระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (G-Cloud) จะออกแบบให้เป็นระบบที่สามารถให้บริการได้กับหลายระบบงานของภาครัฐ ที่มีความต้องการใช้งานด้านเครือข่ายเชื่อมโยงที่แตกต่างและหลากหลาย อีกทั้งเป็นการสร้างวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับคลาวด์ของประเทศได้มากกว่า 2,500 คน ภายในเวลา 3 ปี.