"สกาย ไอซีที"จับมือ2พันธมิตรให้บริการเน็ตในพื้นที่ห่างไกล

ผู้จัดการรายวัน360 - บมจ.สกาย ไอซีที จับมือ 2 พันธมิตร จัดตั้งกิจการค้าร่วมรับงานจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) มูลค่ารวม 4.8 พันล้านบาท  ขณะบอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน "แอสโตร โซลูชั่นส์" เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนและรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
          นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY แจ้งว่าบริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้งกิจการร่วมค้า 2 แห่ง เพื่อร่วมกันยื่นข้อเสนอราคาโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          โดยกิจการค้าร่วม ไอเทลและสกาย ได้ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ที่ได้ลงนามในสัญญางานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 (USO2-C1) มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,196 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 ทั้งนี้ SKY จะรับผิดชอบดำเนินโครงการ 49% และ ITEL 51%
          สำหรับขอบเขตสัญญาจ้างงานครอบคลุมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) หมู่บ้าน  1,885 จุด อินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Net 30 จุด ห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Wrap 182 จุด อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน (Last mile to School) 348 จุด และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) (Last mile to Subdistrict Health Promoting Hospital) 10 จุด
          ส่วนกิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย บริษัทได้ร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) (ล็อกซไวร์) ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (USO2-NE1) มูลค่า 2,658 ล้านบาท ซึ่งบริษัทรับผิดชอบ 49% และล็อกซไวร์ 51% เช่นเดียวกัน
          โดยขอบเขตการจัดจ้างคือ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (WiFi) หมู่บ้าน 1,936 จุด, บริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Net 31 จุด, การจัดให้มีห้องบริการห้องอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Wrap 250 จุด, บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียน 448 จุด, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)  7 จุด
          นอกจากนี้  SKY แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทร่วมลงทุน บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด (แอสโตร) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการให้บริการทางการตลาด ที่ปรึกษา บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม (Call Center) ซึ่งจะเพิ่มทุนจากโดยมีรายละเอียดใน 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อรองรับการลงทุนใหม่.