เลิกสัมปทานดาวเทียม

เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุด สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2-5/2561 ดังนี้ 1.ไม่เห็นควรให้ต่ออายุหรือขยายเวลาสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ โดยเห็นควร ให้คัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหาร จัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุกดวงที่มีอายุทางวิศวกรรมดาวเทียมเหลืออยู่หลังสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 หรือ พีพีพี โดยจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้สัมปทานต่อไปอีก
          ซึ่งคณะกรรมการนโยบายอวกาศฯได้เสนอให้ ครม.พิจารณาทั้งหมด 4 แนวทาง ได้แก่ 1.จำหน่ายดาวเทียมให้เอกชน 2.รัฐบาลดำเนินการเอง 3.ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการดาวเทียมตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ และ 4.โอนทรัพย์สินให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เพื่อนำทรัพย์สินออกให้เช่าในฐานะผู้ประกอบการ
          มติข้อที่ 2 ให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเชื่อมต่อระบบ ขับเคลื่อน เช่น แบตเตอรี่ เพื่อต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 จะหมดอายุการใช้งานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 แต่สัญญาจะสิ้นสุด 2564 โดยไม่มีผลทำให้อายุสัญญาดำเนินกิจการเปลี่ยนแปลงและ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงดาวเทียมไทยคมที่มีอายุเหลืออยู่ รัฐจะคัดเลือกผู้มาบริหารจัดการตามแนวทางพีพีพีทั้งนี้ การบริหารหลังสิ้นสุดสัญญาให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม