CAT นำโครงข่าย LoRaWAN และ CLOUD Computing คิดค้นนวัตกรรมใหม่สู่ "ระบบจัดการโบราณสถาน 4.0"

โครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD Computing คือเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพราะทำหน้าที่เชื่อมโยง การใช้งานอุปกรณ์ IoT ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการทำงานที่ส่งสัญญาณได้ในระยะไกล และใช้พลังงานต่ำ ทำให้ CAT เล็งเห็นความสำคัญในการนำความรู้และการเพิ่มทักษะให้บุคลากรเพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสาธารณประโยชน์ เศรษฐกิจ และสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว จึงได้สนับสนุนการจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TESA Top Gun Rally 2019 : TGR 2019) ที่สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับกรมศิลปากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
          ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า การร่วมสนับสนุน TESA Top Gun Rally 2019 นั้น "CAT สนับสนุนโครงข่ายสื่อสาร LoRaWAN อุปกรณ์ LoRa Developer Kit และระบบ IRIS ClOUD สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการโปรแกรมระบบเซิร์ฟ เวอร์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้สัมผัสและทดลองใช้งาน เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศ ไทยยังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมาก การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้มีโอกาสมาทบทวนทักษะและเรียนรู้การทำงาน และสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล และ CAT พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องต่อไป
          ด้าน ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA กล่าวต่อว่า สำหรับแนวคิดในการจัดประชันทักษะสมองกลครั้งนี้ตั้งโจทย์ 'ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0' ซึ่งให้นำปัญหาจริงมาคิดค้นและนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ ที่ต้องนำความรู้ ทักษะต่างๆ เข้ามาใช้ในชีวิตจริงผ่านโครงข่าย LoRa WAN ที่มีศักยภาพสูงในการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากโดยมีต้นทุนที่ต่ำ และในอนาคตถ้ามีโครงข่าย LoRaWAN ครอบคลุมทั่วประเทศ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์
          "เราคาดหวังว่าบุคลากรที่ผ่านค่าย TGR จะได้เห็นบทบาทที่ตัวเองสามารถนำความรู้ไปใช้ในทิศทางต่างๆ ได้จริง ไม่ว่าจะเกิดจากการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยและจากการรวมตัวของเครือข่ายนักวิจัย ถ้านักศึกษาพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เราใช้ในการแข่งขัน เราเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมูลค่าและมีประสิทธิภาพจริงๆ ในอนาคต ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนได้ นอกจากนี้น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมยังได้ประสบการณ์และเครือข่ายเพื่อนร่วมวงการ มิตรภาพดีๆ จากรุ่นสู่รุ่นที่จะช่วยขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้"
          สำหรับการขยายโครงข่าย LoRa WAN ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้ CAT ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยมีความคืบหน้า สามารถเปิดใช้โครงข่าย LoRaWAN กว่า 30 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชลบุรี น่าน ระยอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา ขอนแก่น ภูเก็ต ฯลฯ และจะเร่งขยายบริการให้ครอบคลุม ทั่วประเทศภายในปีนี้ โดยในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้อุปกรณ์ IoT ที่หลากหลาย และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยโครงข่าย LoRaWAN รวมไปถึงระบบ CLOUD Computing คุณภาพสูง อันจะเอื้ออำนวยให้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนองค์กรรัฐและเอกชน พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป