ทีโอที ปรับทัพรับ"Transformation" ก้าวเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

 "ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทย คนรุ่นผมก็จะรู้จักกันในชื่อ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 ในปีนี้ ก็จะมีอายุครบ 65 ปี เรียกว่า อยู่คู่คนไทยมานาน
          ในโลกยุคปัจจุบันที่สิ่งรอบตัวเราล้วนแต่มีคำว่า "ดิจิทัล" เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีการปฏิรูปองค์กรอย่างเห็นได้ชัดเจน และแน่นอนว่า รวมถึงกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลานานถึง 65 ปี จากองค์การโทรศัพท์ที่เราคุ้นหู ทีโอทีจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไร ให้ก้าวขึ้นเป็นองค์กรยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ
          ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทย คนรุ่นผมก็จะรู้จักกันในชื่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยองค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 ในปีนี้ก็จะมีอายุครบ 65 ปีเรียกได้ว่าอยู่คู่คนไทยมานาน
          ธุรกิจของทีโอที ในปัจจุบันและรายได้ในปี 61 ที่ผ่านมา มีรายได้รวมประมาณ 45,500 ล้านบาท เติบโตถึง 28.9% จากปีก่อนหน้า โดยรายได้ของทีโอที แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1)รายได้จากการดำเนินงานของทีโอที ประมาณ 25,300 ล้านบาท
          ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 2,920 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ประมาณ 450 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจ IDC & Cloud ประมาณ 980 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ประมาณ 19,170 ล้านบาท และรายได้จากหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร ประมาณ 1,570 ล้านบาท
          และ 2) รายได้จากพันธมิตรประมาณ 20,200 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมประมาณ 5,600 ล้านบาท รายได้จากคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 2300 MHz ประมาณ 14,600 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ารายได้หลักของทีโอทีนั้นมาจากธุรกิจบรอดแบนด์ และเครือข่ายพันธมิตรมือถือ
          ดร.มนต์ชัย เล่าว่า สำหรับแผนการดำเนินงานเพื่อต่อยอดในปี 2562 ของทีโอทีหลังจากผลประกอบการที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 66 ทีโอที มุ่งมั่นพัฒนาปรับวัฒนธรรมเพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล หรือที่เรียกรวมว่า Digital Transformation ซึ่งมีการดำเนินงานหลักใน 3 ด้าน ดังนี้
          1) TOT Powered by Digital เราได้พัฒนากระบวนการบริการก่อนและหลังการขาย โดยนำเอาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ โดยสามารถรองรับการใช้งานผ่านมือถือ ให้บริการเชิง Preventive ปรับปรุงโครงข่ายใยแก้วนำแสง
          โครงข่ายใยแก้วนำแสงและปรับเปลี่ยนชุมสายโทรศัพท์ประจำที่เป็นระบบ IP Base ซึ่งช่วยลดต้นทุน และรองรับการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลักตามแผนของภาครัฐ
          2) Digital From Within เรามีความมุ่งมั่นดำเนินงานจากภายในสู่ภายนอก เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัล โดยเริ่มจากการปรับวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญด้านโทรคมนาคม ให้สามารถต่อยอดการทำงาน เพื่อรองรับการบริการและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงมีการรับบุคลากรใหม่ ที่มีความรู้ทักษะด้านดิจิทัลเข้าร่วมงานกับทีโอที
          และ 3) Digital Enabler ทีโอทีในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของไทย จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมให้เท่าทันสภาพแวดล้อม เรามีการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปให้องค์กร ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อสนับสนุนภาครัฐและภาคธุรกิจ และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Service)อื่นๆ อันประกอบด้วย บริการ Cloud Services, Cyber Security และ Data Analytic รวมถึงการให้บริการ Digital Solution Platform
          ดร.มนต์ชัย เล่าต่อว่า ส่วนโครงการต่อเนื่องที่สำคัญระดับประเทศ ในปีที่ผ่านมา ทีโอทีได้พัฒนาการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลอันได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ ทีโอทีได้เสร็จสิ้นการดำเนินงานติดตั้งและขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย เมื่อปี 2560 ต่อเนื่องในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในชุมชน ที่มีชื่อว่า "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" โดยจัดอบรมให้แก่ตัวแทนจากชุมชนที่โครงการเน็ตประชารัฐได้เข้าพัฒนาโครงข่ายหมู่บ้านละ 1 คน โดยมุ่งเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ การดูแลอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต การใช้แอปพลิเคชัน "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 ทีโอที มีแผนการจัดอบรมทั้งสิ้น 77 ครั้ง
          โครงการ Big Rock ทีโอทีได้ขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีโอทีได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐและดำเนินงานขยายความจุอินเตอร์เน็ต (Bandwidth) ไปยังโรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine) นอกจากนี้ทีโอทียังได้มีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม TOT Young Club รวมถึงโครงการภาครัฐอื่นๆ อาทิ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจเป็น Smart City อีกด้วย.