กองทุนกทปส.อนุมัติโครงการ Tele Health กรมราชทัณฑ์18.82ล้าน

บอร์ดกองทุน กทปส.อนุมัติโครงการ Tele Health ของกรมราชทัณฑ์ วงเงิน 18.82 ล้านบาท นำร่องให้บริการที่เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำกลางเชียงราย จ.เชียงราย
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมบอร์ดกองทุน กทปส.อนุมัติสนับสนุนโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วงเงินงบประมาณ 18.82 ล้านบาท
          ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นการรักษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือที่เรียกกันว่า Tele Health เป็นการดำเนินการนำร่องก่อนในเรือนจำ 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี และเรือนจำกลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทั้ง 2 เรือนจำเป็นเรือนจำที่มีจำนวนผู้ต้องขังจำนวนมาก
          โดยเรือนจำกลางเขาบินจะให้การรักษาผู้ต้องขังโดยเชื่อมโยงการรักษากับโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี ส่วนเรือนจำกลางเชียงรายจะเชื่อมโยงการรักษากับโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในเรือนจำโดยได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
          สำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว เนื่องจากบอร์ดกองทุน กทปส.เห็นว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มาตรา 52 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
          นอกจากนี้ การให้บริการ Tele Health ทางสำนักงาน กสทช.ได้จัดให้มีการบริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ที่ กสทช.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยจะมีการให้บริการ Tele Health ในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้านที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พ.ค. 2562 และในพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน ที่ กสทช.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ คาดว่าทยอยลงนามในสัญญาได้ภายในปี 2562