รู้จัก"ลอร่าแวน"ผ่านเวที"สมองกลฝังตัว"

 กรุงเทพธุรกิจ   โครงข่าย "ลอร่าแวน และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง" คือเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพราะทำหน้าที่เชื่อมโยง การใช้งานอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการทำงานที่ส่งสัญญาณได้ในระยะไกลและใช้พลังงานต่ำ
          ทั้งนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม เล็งเห็น ความสำคัญในการนำความรู้และการเพิ่มทักษะให้บุคลากร จึงได้สนับสนุนการจัด ประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TESA Top Gun Rally 2019 : TGR 2019) ที่สมาคมสมองกลฝังตัวไทยร่วมกับกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมสร้างโบราณสถาน4.0  ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2019 คณะทำงานได้ตั้งโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันคิดค้น 'ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0' (Smart National Historic Site 4.0 : Art & Cultural Conservation & Tourism Information System) ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วม การประชันเป็นจำนวนมาก  โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน การศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นตัวแทน ต้องเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ อาทิ การบริหารโครงการ การสร้างระบบฮาร์ดแวร์ ความรู้เกี่ยวกับระบบโครงข่ายลอร่าแวนและระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถาน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดบนหลักการ Problem-Based Learning    การประชัน TGR 2019 ผู้เข้าแข่งขันต้อง เก็บคะแนนสะสมตามโจทย์ด้านต่าง ๆ ใน
          แต่ละวัน ได้แก่ Hardware Programming, Intelligent Monitoring System,Server Programming, System Engineering, Project Management และ Presentation  ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "See-It 2019" มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม
          "ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม "Ha-araina" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรางวัลชมเชยได้แก่ ทีม "ขิงของ The Origin" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดึงศักยภาพบุคลากร ด้านนายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย กสทฯ กล่าวถึงการร่วมสนับสนุน TESA Top Gun Rally 2019 ว่า กสทฯสนับสนุนโครงข่ายสื่อสาร ลอร่าแวน อุปกรณ์ลอร่า ดีเวลลอป คิท และ ระบบไอริส คลาวด์ สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลรวมถึงการโปรแกรมระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้สัมผัสและทดลองใช้งาน  เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยยังขาดแคลน
          บุคลากรเป็นจำนวนมาก การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักเรียนได้มีโอกาสมา ทบทวนทักษะและเรียนรู้การทำงาน และสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล และกสทฯพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องต่อไป ขณะที่นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย กล่าวว่า แนวคิดในการจัดประชันทักษะสมองกลครั้งนี้ ตั้งโจทย์ 'ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0' ซึ่งให้นำปัญหาจริงมาคิดค้นและนำไปสู่การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ ที่ต้องนำความรู้ ทักษะ ต่างๆ เข้ามาใช้ในชีวิตจริงผ่านโครงข่าย ลอร่าแวนที่มีศักยภาพสูงในการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากโดยมีต้นทุนที่ต่ำ
          สำหรับการขยายโครงข่ายลอร่าแวน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้กสทฯดำเนินการอย่างจริงจัง โดยมีความคืบหน้า สามารถเปิดใช้โครงข่ายลอร่าแวนกว่า 30 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชลบุรี น่าน ระยอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา ขอนแก่น ภูเก็ต ฯลฯ และจะเร่งขยายบริการให้ครอบคลุม ทั่วประเทศภายในปีนี้  ในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้อุปกรณ์ ไอโอทีที่หลากหลาย และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ด้วยโครงข่ายลอร่าแวน รวมไปถึงระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งคุณภาพสูง อันจะเอื้ออำนวย ให้บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจน องค์กรรัฐ และเอกชน พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจ และสังคมไทยเติบโตสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป
          บรรยายใต้ภาพ
          ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล