"ดีป้า"ชงBOIหนุนลงทุนEECd

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 ได้เห็นชอบ ให้ดีป้าเสนอขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(Digital Park Thailand : EECd) เพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กิจการหลักคือ
          1.กิจการด้านดิจิทัล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 23 รายการ อาทิ กิจการการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และกิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน อินเตอร์เนตติงส์(IoT)
          2.กิจการเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลในพื้นที่ EECd 10 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการทางด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญ อาทิ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 3.กิจการสำนักงานให้เช่า และ Co-working Space และได้มอบหมาย ดีป้า ประสานและจัดทำหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เพื่อขอขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มเติม และหารือรายละเอียดและระดับของ สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับต่อไป
          นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Park Thailand ด้วย
          มีรายงานแจ้งว่า สำหรับ โครงการ EECd มี ดีป้า และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ เพื่อผลักดันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค เน้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี