6แสนครัวเรือนใช้เน็ตบ้านฟรี3ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กสทช.ได้คืนความสุขให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตชายขอบหรือเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 600,000 ครัวเรือน หรือ 1,800,000 คน ให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี และหน่วยงานรัฐใช้อินเตอร์เน็ตฟรี 5 ปี โดยขั้นตอนการได้ใช้บริการฟรีนั้นกสทช.จะส่งหนังสือไปยังครัวเรือนในพื้นที่เน็ตชายขอบ 600,000 ครัวเรือน ในช่วงวันที่ 16 ม.ค.- 15 มี.ค. 62 เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิมายังสำนักงานกสทช.ตามที่อยู่เลขที่ 87 พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 หรือสำนักงานเขตและสำนักงานภูมิภาคสำนักงานกสทช.ที่อยู่ใกล้ท่าน, ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ USOFREE NET@nbtc.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"นโยบายเน็ตชายขอบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่รัฐได้จัดเตรียมไว้ให้เช่นการศึกษาทางไกลการรักษาสุขภาพทางไกลเป็นต้น"
          สำหรับโครงการเน็ตชายขอบในพื้นที่ 3,920 หมู่บ้านจะเริ่มเปิดให้บริการ 1 พ.ค. 62 มีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(ฟรีไวไฟ)ในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้น 5,992 จุดแบ่งเป็นติดตั้งในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุดโรงเรียน 1,210 แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต.107 แห่งรวมถึงมีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ 763 ศูนย์ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำ โดยทั้งหมดนี้จะให้บริการฟรี 5 ปี ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่ต่อเชื่อมเน็ตไปยังครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย 200 บาท ต่อเดือนและเมื่อประชาชนมาลงทะเบียนกับกสทช.จะได้ใช้บริการฟรี.