"กสทช."กางแผนงานดัน5Gเกิด

 จ่อเซตซีโร่ค่าประมูลคลื่น
          ลั่นพร้อมดูแล'ทีวีดิจิทัล'
          สายลม * กสทช.กางแผนงานปี 62 ลุ้นผลักดัน 5G เกิดเร็วที่สุด พร้อมเซตซีโร่ราคาคลื่น การจ่ายเงิน เตรียมประมูลคลื่น 700MHz หวังสร้างรายได้ 50,000 ล้าน พร้อมดูแลทีวีดิจิทัล
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา ธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ประกาศทิศทางและนโยบายการดำเนินงานปี 62 พร้อมผลักดัน 5 เป้าหมายให้เกิดขึ้นจริง ได้แก่ 1.สนับสนุนนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ 5G เร็วที่สุด โดยจะดำเนินการทบทวนการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ (Set Zero โทรคมนาคม) ที่สะท้อนความต้องกาคลื่นความถี่ที่สมเหตุสมผล เหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรมและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ (Term of payment) ของคลื่นที่ประมูลไปแล้ว และที่จะนำมาประมูลใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสำหรับภาคเอกชน
          ขณะเดียวกัน จะดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ที่จะใช้งานคลื่นความถี่ 5G ใหม่เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุค 5G โดยแบ่งวิธีการอนุญาตเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ (Nation Wide) และใบอนุญาตที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด (Specific Area) เช่นในเขตพื้นที่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในยุค 5G
          ทั้งนี้ กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Mulitband) ในการต่อ ยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz), 2.6 กิ กะเฮิรตซ์ (GHz), 3.5 GHz, 28 GHz และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดลอง ทดสอบ 5G ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีดังกล่าว
          "คลื่นที่นำมาประมูลจะอยู่ ในย่าน 695-790MHz จำนวน 2x45MHz คาดว่าจะจัดประมูลได้ประมาณเดือน ก.พ.2562 และจะได้เงินค่าประมูลประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่ง กสทช.สามารถเรียกคลื่นกลับมาประมูลได้ทันทีเพราะเป็นคลื่นที่อยู่ในเงื่อนไขการประมูลของทีวีดิจิทัลอยู่แล้วว่า กสทช.จะสามารถนำมาประมูลเมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนทีวีดิจิทัลจะต้องเปลี่ยนผ่านไปใช้คลื่นย่านความถี่ 470-694MHz คาดว่าจะใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่คลื่นใหม่ 2 ปี" นายฐากรกล่าว
          2.แก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอล ในระยะยาว โดยการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700MHz โดยจะเยียวกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยเยียวยาทั้งผู้ให้บริการทีวีดิจิทัลและผู้ให้บริการโครงข่าย (MUX) ทั้งนี้การประมูลจะมีการประมูลล่วงหน้าก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในใบอนุญาต สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาที่ขึ้นจากประกาศมัสแครี (Must Carry) โดยเฉพาะภาระที่เกิดจากมัสแครี โดยสำนักงานฯ เห็นว่าควรให้มีการสนับสนุนการออกอากาศไปจนถึงปี 65, 3.จัดทำแผน และหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อรองรับมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่บัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน"
          4.เร่งรัดและร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. ในการนำเลขหมายโทรศัพท์ 191 มาใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว และ 5.เร่ง รัดสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมทรัพย์ สินทางปัญญากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี ในการดำเนินการระงับการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย.

          บรรยายใต้ภาพ 
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์