11รายชิงบอร์ดแข่งขัน"สกนธ์-ธวัชชัย"ร่วมวง

"บุณยฤทธิ์" มั่นใจ ได้กรรมการครบ ธ.ค.นี้
          กรุงเทพธุรกิจ เผย 11 รายชื่อสมัครกรรมการแข่งขันทางการค้า ผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์-กสทช.-อดีตนายกสมาคมค้าปลีกไทย เข้าร่วมสรรหา ด้าน "ปลัดพาณิชย์" มั่นใจได้ชื่อกรรมการครบ 7 คน ภายในเดือน ธ.ค.นี้
          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการสรรหากรรมการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ภายหลังที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นกรรมการแข่งขันทางการค้าจำนวน 1 คน แทน นายสุธรรม อยู่ในธรรม ที่ลาออกไปนั้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.-5 พ.ย. ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้าจำนวน 11 คน
          ทั้งนี้ หลังจากปิดรับสมัครแล้วจะเปิดให้มีการร้องคัดค้านผู้สมัคร จากนั้นผู้ที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.2560
          นายบุณยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ รับรอง จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติครบตามกฎหมายเข้ามาแสดง วิสัยทัศน์ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยคาดว่าจะได้รายชื่อไม่เกินเดือน ธ.ค.นี้อย่างแน่นอน จากนั้นคณะกรรมการ สรรหาฯ จะส่งชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอชื่อบุคคล ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ สรรหาฯ
          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ระบุว่า สำหรับรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้า จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 1.นายวงศ์ศักดิ์ จารุวนาลัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 2.นายศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4.นายธนภณ ตังคณานันท์ อดีตนายกสมาคมผู้ค้า ปลีกไทย
          5.นายอานนท์ ฝึกฝน อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 6.นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ 7.นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร อดีตผู้อำนวยการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 8.นายทศพร ซิมตระการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
          9.นางศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซนทราเวสท์ ลิสซิ่ง จำกัด 10.นายธานี วรภัทร์ อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 11.นายธวัชชัย จิตรภาษีนันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ได้เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครดังกล่าวให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครที่ตนประสงค์จะคัดค้าน โดยทำเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้คัดค้านและคำคัดค้าน โดยสามารถยื่นคำคัดค้านได้ตั้งแต่วันที่ 6-21 พ.ย.นี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
          รายงานข่าวระบุว่า รายชื่อผู้สมัครทั้ง 11 คน มีบางคนที่เข้าสมัครเป็นครั้งที่ 2 ในขณะที่นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นครั้งแรก โดยปัจจุบันนายสกนธ์เป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้รับ มอบหมายงานสำคัญให้ปฏิบัติงานแทนนายสนธิรัตน์
          นอกจากนี้ นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็นลูกหม้อของกระทรวงพาณิชย์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการค้า ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการพัฒนาด้านกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์
          ส่วนผู้แทนจากภาคเอกชน มีนายธนภณ ตังคณานันท์ อดีตนายกสมาคม ผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด