ผ่าโมเดลควบทีโอที-กสท

ชงครม.พิจารณาแยก8หน่วยงานธุรกิจเดือนนี้
          ผ่าแผนควบรวม "ทีโอที-แคท" จัดโครงสร้าง 8 บียู ตามโรดแมปของกระทรวงดีอี ด้าน สรท.กังขาประเด็นโอนใบอนุญาตคลื่น ย้ำต้องไม่กระทบคดีฟ้องร้องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
          แหล่งข่าวจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้คณะทำงานเตรียมการควบรวมของ ทีโอทีและ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับการเตรียมการควบรวมของกิจการของทั้ง 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับจัดทำรายละเอียดของการควบรวมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมดำเนินการได้
          อย่างไรก็ตาม คณะทำงานเตรียมการได้จัดการประชุมไปแล้ว 3 ครั้งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กันยายน, วันที่ 4 ตุลาคม และวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเหลือการประชุมอีก 2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป
          แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับโครงสร้างองค์กรใหม่นั้นแบ่งเป็น 8 หน่วยงานธุรกิจ ประกอบด้วย 1.หน่วยงานดูแลงานชุมสาย, 2.ดูแลงานที่ดิน ตึกอาคาร เสาโทรคมนาคม และ 3.ดูแลงานท่ออินเตอร์เน็ตต่างประเทศ เป็นต้น (หมายเหตุ : ดูตารางประกอบ)
          ด้านนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สรท. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สรท. ไม่ขัดข้องการควบรวมธุรกิจ แต่มีประเด็นคำถามด้านกฎหมาย 2 เรื่อง คือ สิทธิในการใช้คลื่นความ ถี่วิทยุสามารถโอนไปให้บริษัทใหม่ได้ (การขัดกันของกฎหมาย กล่าวคือพ.ร.บ.กสทช. ให้สิทธิในการ ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิ์เฉพาะ ตัว และต้องประกอบกิจการเอง ส่วน พ.ร.บ. ควบรวมกิจการ กำหนด ให้สิทธิของบริษัทเดิมนั้นโอนไปให้บริษัทควบรวมได้) และ ประเด็นการควบรวมต้องไม่กระทบต่อคดี ทีโอที ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ค่า Access Charge จากบริษัทเอกชนคู่สัญญาของ กสท ด้วยการควบรวมจะทำให้คดีพิพาทระหว่าง ทีโอทีและ กสท หมดสิ้นกันไป และจะเป็นเหตุให้บริษัทเอกชนยกเป็นข้ออ้างไม่จ่ายค่า AC เพราะบริษัทเอกชนไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง เป็นเพียงผู้นำส่งค่า AC ให้ ทีโอที เท่านั้น
          ส่วนประเด็นสุดท้าย คือ ประเด็นสิทธิสภาพการจ้าง และ โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งคณะทำงานมีมติเป็นกรอบก่อนอย่างคร่าวๆ นั้น คือ ต้องไม่รอนสิทธิของพนักงานที่มีอยู่เดิม ส่วนรายละเอียดจะเป็อย่างไรหลังจากที่มีมติ ครม.ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาเขียนสภาพการจ้างและสิทธิประ โยชน์ของพนัก งานลงในรายละเอียด นอกจากนี้แล้ว สรท. ได้ทำหนังสือถึง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เกี่ยวกับการให้ความเห็นและความรับผิดชอบอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในกรณีการควบบริษัท
          เหตุผลที่ สรท.ได้ทำหนังสือถึง เลขาธิการ กสทช. เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
          และได้มีมติในหลักการการปรับโครงสร้างองค์กร โดยการควบรวมกิจการ (Consolidation) ของทั้ง 2 หน่วยงานให้เป็นองค์กรเดียวกัน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอและมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดในการควบรวมกิจการข้างต้นและนำเสนอให้ คนร.พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
          คณะทำงานเตรียมการได้จัดการประชุมไปแล้ว 3 ครั้งโดยเหลือการประชุมอีก 2 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป