เปิดรายงานวัดผลคุณภาพ อินเทอร์เน็ตในภูมิภาค

ปิยนุช ผิวเหลือง
          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โอเพ่นซิกแนล (OpenSignal) ได้เปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ "State of Mobile Video" ประจำเดือน ก.ย. 2561 ที่ได้รวมการประเมินการใช้งานในพื้นที่อาเซียน โดยรายงานดังกล่าวจะกล่าวถึงคุณภาพการรับชมวิดีโอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านการประเมินประสบการณ์ของผู้รับชมในพื้นที่นั้นๆ
          ทั้งนี้ การรับชมวิดีโอผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เริ่มมีการใช้งานระบบ 5จี ตลอดจนสมาร์ทโฟนถูกออกแบบให้หน้าจอกว้างขึ้นเหมาะแก่การรับชมวิดีโอ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 การส่งวิดีโอทางมือถือจะครองสัดส่วน 75% ของข้อมูลที่ส่งผ่านมือถือทั่วโลก
          สำหรับการจัดทำรายงานวิเคราะห์วิดีโอบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น บริษัท โอเพ่นซิกแนล ได้จัดทำตามแนวทางการวัดคุณภาพวิดีโอของไอทียู (ITU : International Telecommunication Union) โดยรายงานดังกล่าวมีข้อค้นพบน่าสนใจหลายประการดังนี้ สิงคโปร์มีคะแนนประสบการณ์ การใช้งานวิดีโอสูงที่สุดในพื้นที่เอเชียตะวันออก โดยสิงคโปร์ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (65-75 คะแนน เต็ม 100 คะแนน) บ่งชี้ว่าใช้เวลาในการดาวน์โหลดวิดีโอที่รวดเร็ว ไม่กระตุก ทั้งรับชมภายใต้ความละเอียดวิดีโอสูง ตามด้วยประเทศออสเตรเลีย และไต้หวัน
          ทั้งนี้ แม้ว่าสิงคโปร์จะอยู่ในอันดับที่ดี แต่การประเมินพื้นที่อาเซียนโดยรวมถูกจัดอันดับประสบการณ์ การใช้งานวิดีโอที่แย่กว่าภูมิภาคอื่นของโลก โดยประเทศฟิลิปปินส์ถูกประเมินว่าประสบการณ์การใช้งานวิดีโออยู่ในขั้นไม่ดี (0-40 คะแนน) ต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดยาวนาน มีการหยุดชะงักในระหว่างการรับชม วิดีโอสตรีมมิ่งมีความละเอียดต่ำ
          อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา ถูกประเมินคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (40-55 คะแนน) โดยไทยได้รับคะแนนรวม 47.29 คะแนน ในทางตรงกันข้าม เมียนมาถูกประเมินให้ประสบการณ์การใช้งานวิดีโออยูในเกณฑ์ดี ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่าง 55-56 คะแนน โดยอยู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่น ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้
          ขณะที่การวัดประสบการณ์การใช้งานวิดีโอจะประเมินตั้งแต่ 0-100 คะแนน ซึ่งโดยรวมประสบการณ์การใช้งานวิดีโอที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในพื้นที่ยุโรป แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในพื้นที่เอเชีย พบว่าเกาหลีใต้มีเครือข่าย LTE-Advanced ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และมีคะแนนสูงสุดใน 69 ประเทศ ในด้านความเร็วในการดาวน์โหลดโดยรวม แม้ว่าเกาหลีใต้จะไม่ได้อยู่ในอันดับประสบการณ์การใช้งานวิดีโอที่ดีที่สุดก็ตาม
          ด้านอาเซียนจะถูกประเมินประสบการณ์การใช้งานวิดีโอที่ต่ำ เนื่องจากเทคโนโลยียังตามหลังการใช้งานของฝั่งตะวันตก แต่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคกำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมียนมาที่เปิดกว้างให้บริษัทรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมรวมเป็น 4 รายในปัจจุบัน สูงกว่าหลายแห่งในอาเซียน ซึ่งรัฐบาลเมียนมาคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวของโครงการโทรคมนาคม 15% หนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม
          ในส่วนประเทศไทยภาครัฐและเอกชนตระหนักในการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ระบบ 5จี มีโครงการนำร่องการใช้ งานในพื้นที่ดิจิทัลพาร์คของรัฐบาล แต่ทั้งนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้า ต่อไปว่า ไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยี 5จีได้ ทันตามการใช้งานของทั่วโลก ได้จริงหรือไม่
          สำหรับมิติด้านความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอซีที อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาค ตลอดจนการเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมในแต่ละประเทศ